100 timmar idrott

Motion 2014/15:2271 av Amir Adan och Saila Quicklund (M)

av Amir Adan och Saila Quicklund (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga möjligheten att erbjuda barn och unga minst 100 timmars idrottande under skoltid.

Motivering

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. För de flesta barn i vårt land utgör föräldrarna och familjen tryggheten i tillvaron. Under förra mandatperioden togs en nationell strategi fram för föräldrastöd med syftet att via föräldrar främja barns hälsa och positiva utveckling och maximera barnets skydd mot ohälsa och sociala problem. Vi vet av ledande forskning att barn och ungdomars hälsa starkt kopplas till både bättre kunskapsinhämtning och bättre skolresultat men framför allt bättre välmående generellt.

 

Skolan är den platsen där barn och unga spenderar majoriteten av sin vakna tid, men för att dagarna ska fungera bättre behövs fysisk aktivitet minst lika mycket som kunskapsinlärning. Vidare har flera rapporter tagits fram som visar på att det är olika både i hur barn och unga idrottar och hur det ser ut i könsfördelning. Flickor tenderar att idrotta mer på fritiden medan pojkar ser mer positivt på skolidrotten. Detta ser vi påverkar respektive grupps möjligheter att fortsätta med idrott i högre åldrar. Ju fler barn och unga som tidigt kommer i kontakt med olika idrottsutövningar desto fler fortsätter idrotta sedermera i högre åldrar. Detta är inte bara bra för individen i sig utan även samhället i stort.

 

Med anledning av ovanstående bör regeringen tillsammans med Skolverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöka förutsättningarna för att barn och unga ska ges möjlighet till minst 100 timmar idrottande under skoltid.

.

Amir Adan (M)

Saila Quicklund (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)