Grundläggande samhällsservice - en rättighet

Motion 2014/15:2251 av Fredrik Lundh Sammeli och Leif Pettersson (S)

av Fredrik Lundh Sammeli och Leif Pettersson (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samhällsservice.

Motivering

I åtta år har vi haft en borgerlig regering vars politik har ökat klyftorna mellan människor och landets olika delar. Reinfeld och hans regerings politik gynnade entydigt de privilegierade i storstadsregioner och de rika kommunerna runt Stockholm i synnerhet. Pensionärer, arbetslösa, långtidssjuka och föräldralediga har genom åren fått betala för denna omfördelning av statens resurser.

 

Istället för att krympa avstånden ökade den förda politiken fram till valet 2014 klyftorna mellan regionerna och försämrade möjligheterna att driva företag eller jobba, särskilt för dem som är bosatta i glesbygden. Statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen, Skattemyndigheten och Försäkringskassan har rationaliserat och centraliserat sin verksamhet. Det har försvårat tillgängligheten samtidigt som det har försämrat arbetsmarknaden. Också avstånden till den kommersiella servicen har blivit betydligt sämre. När bensinbolag lägger ned ett stort antal bensinmackar försvinner ofta mataffär, post, utlämning av varor från apotek och Systembolaget, liksom försäljning av fiskekort och annan lokal service. Detta påverkar de boende och lokala företagares förutsättningar att driva företag. Kontanthantering har avsevärt försvårats efter att grundläggande betalservice upphandlas på marknaden.

 

Nu är det tid att byta inriktning på politiken. Den regionala utvecklingspolitiken måste istället vara inriktad på att skapa tillväxt, en hållbar utveckling och en god service för kvinnor och män i alla delar av landet. Då förutsättningarna skiljer sig åt i olika regioner har statens budget en avgörande betydelse för den regionala ekonomiska utvecklingen. Statliga investeringar skapar de grundläggande förutsättningarna för regional tillväxt samtidigt som staten ska garantera en likvärdig välfärd i hela landet.

Tillgången till god kommersiell service och samhällsservice är en viktig förutsättning för tillväxt och utveckling av resurserna på landsbygden. För att servicen ska kunna upprätthållas i hela landet krävs tydliga politiska styrmedel och särskilda åtaganden från statens sida. Myndigheters verksamhet kan effektiviseras samtidigt som man behåller servicen till allmänheten. Det kan ske genom samordning av verksamheter och gemensamma lokaler, vilket det finns bra erfarenheter av, bland annat från några av Norrlands mindre kommuner. Goda möjligheter till kontakt med exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skattemyndigheten gör det enklare för enskilda och företagare att skaffa sig ett arbete, rekrytera personal eller starta ett företag. Gemensamt ägda företag, som exempelvis Posten och SJ, ska användas för att få en fungerande service i hela Sverige.

 

Tillgången till modern it-infrastruktur med utbyggt bredband och väl fungerande telefoni är en förutsättning för tillväxt och företagande i glesbygden. Detta är också viktigt för de boende och för olika samhällstjänster som fungerande trygghetslarm. Den avveckling av kopparnätet som skett under senaste åren utan säkerställda ersättningsalternativ för enskilda teleabonnenter är under all kritik och ett allvarligt samhällsproblem.

 

Med hänvisning till ovanstående anser vi att det är viktigt att regeringen överväger möjligheterna till en översyn av en acceptabel samhällsservice även i de glest befolkade delarna av landet.

.

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Leif Pettersson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)