Förbifart Stockholm

Motion 2014/15:2249 av Tina Ghasemi (M)

av Tina Ghasemi (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsätta projektet Förbifart Stockholm.

Motivering

Den 23 oktober beslutade regeringen att frysa projektet Förbifart Stockholm fram till den 1 maj 2015. Det är ett olyckligt beslut för hela Stockholm som försvårar för regionen att växa.

 

Förbifart Stockholm är ett projekt som har pågått sedan 2006 och en av Sveriges viktigaste och största infrastruktursatsningar. Förbifart Stockholm innebär en 21 km ny vägförbindelse, varav drygt 18 km i tunnel, väster om Stockholm i syfte att avlasta Essingeleden och innerstaden, binda samman södra och norra länsdelarna och minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Ett antal samhällsekonomiska analyser har kommit fram till att nyttorna med förbifarten överstiger dess kostnader. Några nämnda exempel är en förbättrad framkomlighet på infartslederna, ökad trafiksäkerhet, förkortade restider och en ökad och förbättrad ekonomisk utveckling när människor får nya möjligheter att resa, arbeta och utnyttja den service som staden erbjuder.

 

Regeringens beslut att frysa projektet kommer innebära en försening men också en mycket dyrare slutnota. Enligt Trafikverkets bedömning kan en 12 månaders försening fördyra projektet med 170 till 260 miljoner kronor. Andra beräkningar visar på att en uppskjutning skulle kosta 700 miljoner kronor.

Att regeringen fattat beslut om att frysa projektet är skadligt för en tillväxtregion som Stockholm. Det finns ett stort stöd för Förbifart Stockholm från kommunerna runt om i länet. En opinionsmätning från Demoskop i slutet av maj 2014 visar att 80 procent av invånarna i Stockholms län är positiva till projektet. Även Trafikverket, som själva gör årliga undersökningar, visar att 79 procent av stockholmarna är positivt inställda till Förbifart Stockholm.

 

Idag är Essingeleden den enda förbindelsen med hög kapacitet mellan södra och norra Stockholm. Med Förbifart Stockholm blir trafiksystemet mer robust och säkrare och avlastar den oerhört hårt belastade Essingeleden, andra centrala infartsleder och innerstaden. I en region med snabbt ökande befolkning och krav på hög rörlighet behöver regionen Förbifart Stockholm. Tillsammans med utbyggd kollektivtrafik och andra satsningar i Stockholms väg- och spårnät är förbifarten ett viktigt projekt för att regionen ska kunna växa.

 

Mot bakgrund av det bör regeringen upphäva sitt beslut om att frysa projektet Förbifart Stockholm för att inte försvåra för Stockholmsregionen att växa.

.

Tina Ghasemi (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)