Arbetsgivaravgifterna

Motion 2014/15:2244 av Tina Ghasemi (M)

av Tina Ghasemi (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inte höja företagens kostnader för att anställa unga.

Motivering

Regeringens budgetförslag om att göra det dubbelt så dyrt att anställa unga riskerar att slå hårt mot den grupp som ofta beskrivs stå längst ifrån arbetsmarknaden.

 

Jobben har blivit 340 000 fler sedan 2006. En rad reformer har genomförts för att stärka arbetskraften, få fler människor att stå närmare arbetsmarknaden än tidigare, göra det mer lönsamt att arbeta och billigare att anställa. För att underlätta för ungdomar att få sitt första jobb har en rad reformer genomförts. En av reformerna är halverad arbetsgivaravgift för unga för att göra det mer lönsamt och attraktivt att anställa ungdomar. Syftet med reformen var att stimulera efterfrågan på ungas arbetskraft och skapa ökade incitament att anställa dessa personer.

 

Till följd av finanskrisen 2008 och den efterföljande djupa internationella ekonomiska krisen har arbetslösheten legat på en hög nivå. Det är inte sällan som de svaga grupperna på arbetsmarknaden drabbas hårdast i ett sådant läge. Utan satsningar på att göra det billigare för företag att anställa unga hade sysselsättningsläget för ungdomar troligtvis varit mycket sämre.

 

En rapport från Handelns Utredningsinstituts forskningsavdelning, som presenterades tidigare i år, har undersökt effekterna av en höjning av arbetsgivaravgifterna för unga. Rapportens slutsats är att effekterna av en höjning av arbetsgivaravgiften är mycket större än vad som tidigare framkommit. Rapporten menar att effekterna är ännu större av en höjning än en sänkning De är med andra ord asymmetriska. En höjning av arbetsgivaravgiften är alltså mer skadligt än vad en sänkning av densamma har i positiva effekter. Rapporten slår också fast att minst 16 000 jobb kommit till på grund av reformen, något som är betydligt fler än vad som tidigare framkommit. Det visar att regeringens förslag om en höjning av skatten kommer leda till att tiotusentals ungdomsjobb kommer att försvinna när det, per ung person, blir 40 000 kr dyrare för företag att anställa.

 

Att höja skatten på ungdomsjobben, och där kostnaden för arbetsgivaren blir densamma mellan en ung och oerfaren person och en erfaren, är valet ofta givet. Det kommer slå hårt mot ungdomar och försvåra för dem att få sitt första jobb och ett inträde på arbetsmarknaden. Det kommer leda till ökad ungdomsarbetslöshet och slå hårt mot inte minst ungdomsintensiva branscher såsom besöksnäringen och detaljhandeln. Inte heller sällan är företag i dessa branscher viktiga utifrån en integrationsaspekt då de utgör en viktig väg in på arbetsmarknaden för utrikesfödda och andra grupper som har svårare att få en anställning.

 

Att regeringen nu föreslår att fördubbla arbetsgivaravgiften för den här gruppen, drabbar dem som har svagast ställning på arbetsmarknaden. Regeringen bör i enlighet med vad som ovan anförs därför inte höja arbetsgivaravgifterna för att anställa unga.

.

Tina Ghasemi (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)