Maritimt kristräningscentrum i Kalmar

Motion 2014/15:2239 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten för ett maritimt kristräningscentrum i Kalmar.

Motivering

Östersjön blir ett alltmer trafikerat innanhav. Dagligen trafikeras Östersjön av 1 300 fartyg och årligen fraktas där över 800 miljoner ton gods. Den starka ökningen av trafiken på Östersjön beräknas fortsätta även inom överskådlig framtid. I och med detta ökar även riskerna för skador på det ekologiskt känsliga innanhavet liksom olyckor med personella offer. Kombinationen fler och större fartyg, ökat antal fartygspassagerare och ökade oljetransporter ökar kraven på sjösäkerhet i hela Östersjön.

 

I propositionen Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull (2007/08:92) konstaterade regeringen bland annat att det finns behov av att stärka krisledningsförmågan inom och mellan myndigheter. I detta syfte bör, enligt propositionen, nya stödsystem och verktyg skapas.

 

Varje myndighet har ansvar för att utbilda och öva för extraordinära händelser. Idag saknas dock möjligheten att genomföra en sådan övning tvärsektoriellt i en miljö som så långt som möjligt motsvarar verkligheten. Endast genom sektorsövergripande övningar där kriser som berör flera samhällsområden kontinuerligt genomförs kan färdigheten att i ett skarpt läge minimera riskerna för miljö samt människors liv och hälsa garanteras.

 

Kalmar stad har genom sitt strategiska läge i södra Östersjön och sedan 1842 genom sin sjöfartsutbildning alltid varit en metropol för sjöfarten. Detta innebär att kommunen såväl som lokala och regionala myndigheter samt andra organisationer har betydande kompetens och tradition inom det maritima området. Detta är givetvis en förutsättning för att kunna garantera uthållighet och kostnadseffektivitet vad gäller kompetens och erfarenhet för ett maritimt kristräningscentrum.

 

I en förstudie utförd av Swedish Environmental Research Institute konstateras att Kalmar väl uppfyller de krav som kan ställas på ett maritimt krisledningscentrum. Redan idag har Sjöfartshögskolan i Kalmar den mest avancerade simuleringsutrustningen för maritim miljö samt hög kompetens i utvecklingen av simuleringssystem för olika miljöer. Med anledning av detta skulle Kalmar stad kunna vara en optimal plats för ett maritimt kristräningscenter.

.

Jan R Andersson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)