Avskaffande av monopolet för hamnlotsar

Motion 2014/15:2227 av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (M)

av Jan R Andersson och Finn Bengtsson (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa Sjöfartsverkets monopol på att utföra lotsuppdrag i hamnar.

Motivering

Turism och kryssningstrafik sker i riklig omfattning i Sveriges större hamnar, och har stor betydelse som intäktskälla för berörda hamnar och kommuner. En expansiv sjötrafik som kräver lots för att angöra svenska hamnar har vid ett flertal tillfällen under senare år stött på problem som omöjliggjort de tilltänkta hamn- och stadsbesöken för sådana kryssningsfartyg. Orsaken till detta står att finna i bristen på lotsar för kryssningstrafikens behov.

 

Kryssningsverksamheten är en utpräglad säsongsnäring, varför behovet av att kunna tillhandahålla lotsar efter ett ojämnt behov naturligtvis inte är helt lätt att lösa. Problemet med att lotsförsörjningen helt och hållet är en monopolverksamhet underställd Sjöfartsverket förbättrar dock på inget sätt bristsituationen varje sommar, som då förorsakar såväl kryssningsbranschen som berörda hamnar och städer stora inkomstförluster. Trots upprepade försök av berörda parter att få besked från Sjöfartsverket på hur man tänkt lösa detta problem, givet det ensamansvar man har för frågan idag, har ingen försäkran om en lösning från verket kunnat ges. Detta innebär att de som idag planerar för större anlopp till aktuella svenska hamnar nästa säsong inte kan få garantier om att lots kommer att finnas tillgänglig. Risken är uppenbar att sådana redare och resebyråer under dessa omständigheter aktivt väljer bort svenska hamnar till förmån för länder där säker tillgång till lots för att anlöpa deras hamnar är garanterad.

 

 

Med tanke på Sjöfartsverkets monopol för lotsfunktionen, den uppenbara bristsituationen på lotshjälp som föreligger när den behövs under turistsäsongen och verkets oförmåga att garantera en rimligt snar lösning på detta problem vill vi att riksdagen ger regeringen till känna att marknaden för lotsar avregleras. Vi föreslår vidare att Sjöfartsverket får i uppdrag att inför regeringen redovisa hur en sådan avveckling av det befintliga monopolet för lotsar på bästa sätt kan ske.

.

Jan R Andersson (M)

Finn Bengtsson (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)