Statens ambition för Dalabanan

Motion 2014/15:2207 av Lars Eriksson (S)

av Lars Eriksson (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att staten fullföljer ingångna avtal t.ex. gällande åtaganden för Dalabanan.

Motivering

I samband med åtgärdsplaneringen som föregick fastställandet av den nu gällande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2010–2021 ingick Banverket ett avtal med ett antal kommuner och regioner om åtgärder på Dalabanan. Förutom finansiering via statliga anslag från nationell plan och från länsplanerna ingick också kommunal medfinansiering. Den totala finansieringen förutsatte också EU-bidrag och att lån skulle tas upp som skulle återbetalas genom en brukaravgift.

Trafikverket skrev under 2013 brev till kommunerna utmed Dalabanan och meddelade att det saknas rättsligt stöd för att ta ut brukaravgifter. Således är åtgärderna på Dalabanan inte fullt finansierade. Trafikverket redovisar i skrivelsen att åtgärder för totalt 255 miljoner kronor hittills har genomförts mellan 2010 och 2012.

Detta är anmärkningsvärt. Avtalet är tecknat mellan Banverkets tidigare generaldirektör och kommunerna utmed Dalabanan, däribland Sala kommun. Syftet har varit att åstadkomma kortare restider och bättre tidspassning mellan kommunerna och Arlanda/Stockholm.

Kommunerna har fullföljt sin del av avtalet med att utveckla resecentrum utmed banan. I respektive länsplan har reserverats medel för uppgradering av banan och medel för drift och underhåll.

SJ har investerat i nya fordon som nu transporterar sträckan. Bristerna som inte åtgärdats i banan har gjort att tågen inte kan användas fullt ut. Dessa brister i banan har Trafikverket inte åtgärdat, vilket det säger att det ska göra. Ytterst blir detta en fråga om staten som trovärdig avtalspart.

.

Lars Eriksson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)