Stärkta möjligheter till pendling

Motion 2014/15:2199 av Fredrik Olovsson (S)

av Fredrik Olovsson (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att stärka pendlingsmöjligheterna.

Motivering

Pendling och utökade arbetsmarknadsregioner är viktigt för svensk konkurrenskraft och enskilda människors frihet. Ett stabilt, punktligt och förutsägbart transportsystem är därför av stor vikt – i första hand för den som är beroende av kollektiva transporter för att ta sig till jobbet eller hinna hem för att hämta på förskolan, men även för samhället i stort. Att kunna lita på att tidtabeller är stabila över tid har stor betydelse för möjligheten att förstora arbetsmarknadsregioner och att minska trycket på storstädernas bostadsmarknader.

Ur alla dessa aspekter har de senare årens tågtrafik varit under all kritik. Ständiga förseningar och hot om förändringar av tidtabeller är två sådana exempel. Processen om ny tågplan var för exempelvis Mälardalens del en utdragen och plågsam process som fått människor osäkra på om de kan bo kvar på sina orter när tågtrafiken inte kan garanteras på längre sikt.

Den nuvarande planeringsprocessen för tågtrafik och tidtabeller fungerar dåligt för att den tidigare regeringen låtit några få företags intressen att konkurrera på lönsamma linjer gå före behoven hos pendlare, arbetsgivare och de orter som är beroende av tågtrafik för sin utveckling. Systemet måste därför ses över och ändras så att tyngdpunkten förskjuts från konkurrens till robusthet, punktlighet och hållbarhet för resenärerna. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

.

Fredrik Olovsson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)