Märk ockupationen

Motion 2014/15:2195 av Lawen Redar (S)

av Lawen Redar (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör analysera behovet av lagändringar för att ursprungsmärka varor och produkter från bosättningar på ockuperad mark.

Motivering

De illegala och folkrättsbrottsliga bosättningarna på palestinsk mark överskrider idag en halv miljon. Detta utgör en fördubbling sedan fredsprocessen inleddes. De skyddas av militär och vägspärrar, medan tusentals palestinska familjer splittras av den fortsatta utbyggnaden av den cirka 700 kilometer långa muren som fördömts av Internationella domstolen i Haag. Begränsandet av palestiniernas rörelsefrihet innebär att befolkningen på många år inte kunnat åka mellan Gaza och Västbanken men i längden att befolkningen inte kan röra sig fritt i sitt eget land.

Sedan år 2011 är all export förbjuden från Gaza till Israel, Västbanken och Jordanien. Israel kontrollerar Gazas havsgräns och luftrum. Gazaremsan, som är cirka 5 mil lång och 1 mil bred, är ett av världens mest befolkningstäta områden. Invånarantalet anges öka med 5,5 % årligen och uppgår till närmare två miljoner människor. Fattigdomen är synnerligen hög och i Gaza beräknas över 13 procent av barnen vara kroniskt undernärda. Sedan mars 2004 har sjuka palestinier i Gaza förhindrats att få sjukvård i Israel och möjligheterna att distribuera humanitär hjälp har alltid varit mycket begränsade.

Ockupationen utgör grundstenen i konflikten mellan Israel och Palestina. Ett slut på den är en förutsättning för att både Israel och Palestina ska kunna existera sida vid sida i fred och frihet. Därför bör Sveriges agerande för fred vara ett tydligt agerande mot ockupations- och bosättningspolitiken.

En grundläggande princip i folkrätten är att stater i det internationella samfundet ska agera mot överträdelser. De israeliska bosättningarna på ockuperad mark är illegala enligt internationell rätt, vilket bland annat FN:s säkerhetsråd och EU har fastslagit. Trots att EU betraktar bosättningarna som illegala, importerar medlemsstaterna varje år produkter från bosättningarna. På så sätt bidrar man till att finansiera bosättningspolitiken.

Israel har samma ursprungsmärkning för produkter från bosättningarna på ockuperad mark som för produkter från Israel. Detta trots att EU:s frihandelsavtal inte omfattar de israeliska bosättningarna. Sverige har en skyldighet att avråda medborgare, företag och organisationer från allt samröre med bosättningarna vilket kan göras genom ursprungsmärka varor från ockuperad mark. På så sätt kan Sverige stå upp för folkrätten samt verka för en tvåstatslösning byggd på 1967 års gränser med Jerusalem som gemensam huvudstad.

.

Lawen Redar (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)