Utvisning av kristna konvertiter

Motion 2014/15:2194 av Lars Eriksson (S)

av Lars Eriksson (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en översyn av lagstiftningen mot bakgrund av ärenden om utvisning av kristna konvertiter.

Motivering

Asylrätten är en grundpelare i de mänskliga rättigheterna. Den utgår ifrån människors behov av skydd och deras fruktan för förföljelse. Därför är det viktigt att Sverige har en rättssäker, human, solidarisk och effektiv asylpolitik.

Enligt iransk lagstiftning är det förbjudet att lämna islam, vilket bekräftats av det iranska parlamentet 2008. Mot denna bakgrund har Europadomstolen anfört att kristna konvertiter som flytt från Iran inte ska skickas tillbaka till sitt ursprungsland. I Sverige finns dock fall där Migrationsverket och migrationsdomstolen har beslutat att utvisa kristna konvertiter till Iran. Detta är en orimlig ordning som väcker frågor om huruvida svensk asylpolitik lever upp till de mänskliga rättigheterna. Jag föreslår därför att den svenska migrationslagstiftningen ses över med anledning av att människor som lämnat islam och konverterat till kristendomen uppenbarligen kan få utvisningsbeslut till länder som förbjudit konvertering från islam. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

.

Lars Eriksson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)