Fordonsbesiktning i hela landet

Motion 2014/15:2188 av Isak From (S)

av Isak From (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgänglighet till fordonsbesiktning i hela landet.

Motivering

Fordonsbesiktning är myndighetsutövning och därmed en statlig angelägenhet.  Vi anser vidare att staten har ett ansvar för tillgängligheten till bilbesiktning i hela landet.

Vi anser att det är uppseendeväckande, dels att Opus tilläts att köpa delar av Bilprovningen via en säljarrevers, dels att staten valde att sälja till ett bolag som delvis ägs via Cypern. Bilprovningen har själv lånat ut halva köpeskillingen till Opus för att affären överhuvudtaget skulle bli av.

Regeringen ska förvalta statens egendom på bästa sätt, och enligt statsbudgeten ha god hushållning och ekonomisk effektivitet. Om man lånar ut pengar för att bli av med gemensamma tillgångar, och dessutom gör det till ett bolag som är registrerat i ett skatteparadis, och därtill hemligstämplar dokumenten, så finns det skäl att ifrågasätta hela förfaringssättet.

Omregleringen av bilbesiktningen har skapat en ny situation, som riskerar bli dyr för den enskilde fordonsägaren.

Den moderatledda regeringens motivering för omregleringen av statlig myndighetsutövning var att genom privatisering öka konkurrensen och tillgängligheten samt att förbättra servicen genom nya utvecklade serviceerbjudanden. Men ännu syns ingen stor förändring i ökad tillgänglighet. I stället har tillgängligheten minskat.

Hittills har avregleringen inte gett någon av de förbättringar som utlovades. Vi ser med oro på att avregleringen riskerar att leda till fler körförbud, nya prisökningar och sämre tillgänglighet i landet som helhet.

Ser man då någon skillnad, så här några år efter försäljningen? Konkurrensen skulle ge fler alternativ att välja på. Möjligen har så skett i större städer men i stora delar av landet är det sig ganska likt. Svensk Bilprovning finns kvar på en del orter i inlandet som enda aktör, Opus bilprovning på ett par ställen mest vid Norrlandskusten. Besikta har tagit över femtiosex anläggningar i sydvästra Sverige. Flera vittnar om att det blivit svårare och sämre tillgänglighet när det gäller att registreringsbesiktiga fordon.

En ungdom i Norsjö kommun skulle registreringsbesiktiga sin nybyggda A-traktor under våren 2013 och fick då vänta flera månader. Flera företagare vittnar om att det faktiskt blivit sämre på den fronten; när det gäller registreringsbesiktningar av tunga fordon det väldigt långaväntetider och få stationer att välja på. I Västerbottens inland är det bara Lycksele och vid kusten Skellefteå och Umeå som genomför registreringsbesiktning.

I Norrbotten är det också färre fullserviceanläggningar, bara tre av 15 stationer utför registreringsbesiktning.

En företagare i Malå skulle registreringsbesiktiga ett nytt tungt släpfordon; det tog ett halvår! Först ett par månaders väntan på en tid som passade, sedan ett återbesök efter en del kompletterande och en ny vänteperiod, totalt ett halvår! Ett extremfall kanske men faktum är att det har blivit försämrad tillgänglighet för att registreringsbesiktiga fordon i Norr- och Västerbotten; även tillgängligheten för att besiktiga tunga fordon har minskat. Det är av största vikt för företagsutvecklingen och för enskilda att de enkelt kan besiktiga sina fordon. Det behövs bilbesiktning på rimligt avstånd så att det kan ske utan onödig miljöpåverkan och till onödigt höga kostnader för brukarna.

Staten har ett stort ansvar för trafiksäkerheten. Därför och inte minst av miljöskäl är det särskilt angeläget med en fungerande fordonsbesiktning inom rimligt avstånd i hela landet. Regeringen bör noggrant se över konkurrensen på marknaden och utvärdera effekten av konkurrensutsättningen.

.

Isak From (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare