Klassificering av skogsmaskiner

Motion 2014/15:2187 av Isak From (S)

av Isak From (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om osund konkurrens inom skogsmaskinindustrin.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga möjligheterna till ett bättre samarbete mellan berörda myndigheter.

Motivering

Svensk Maskinprovning, SMP, utför klassificeringen av skogsmaskiner (skotare). Är tjänstevikten mer än 2 ton är det en tung terrängvagn annars är det en lätt terrängvagn. Klassificeringen är förenlig med svensk lagstiftning (Lag om vägtrafikdefinitioner 2001:559). SMP besiktigar endast tunga terrängvagnar vilket de är ackrediterade (Kategori 3 fordon) för enligt fordonslagen 4 kapitlet § 2a (2002:574). Enligt SMP ska alla deras besiktningsingenjörer behandla fordonen lika och klassificeringen ska utföras på ett entydigt sätt.

Ändå visar det sig att det går att tillverka och sälja maskiner utan att klassificera maskinen. Under åren har svenska tillverkare utvecklat allt mer högteknologiska skogsmaskiner i nära samarbete med skogsbranschen utifrån arbetsmiljökrav och miljölagstiftning. Tillsammans med ny kunskap om markskadors inverkan på miljö och erosion har de givit svenska tillverkare ett försprång på marknaden.

Men skogstraktortillverkarna konkurrerar inte på lika villkor då det i dag är möjligt att undgå certifiering. Det råder osund konkurrens, då det för flera svenska tillverkare är uppenbart att det går att smita undan certifiering. Det finns andra som inte följer samma kravspecifikationer som de ”stora” skogsmaskinstillverkarna.

Vimek och alla andra ”stora” tillverkare av skogsmaskiner (skotare), till exempel Komatsu Forest, John Deere, Ponsse, Gremo, Rottne, Eco-Log, måste få samtliga av sina maskiner kontrollerade och godkända av SMP innan leverans kan ske. Men om inga krav ställs på deras konkurrenter vid leverans av deras maskiner, blir följden att det uppstår brister och osund konkurrens samt att säkerhetskrav kan kringgås.

Eftersom fordonen inte registrerats är det svårt att följa upp om något fel är begånget. Huruvida någon av SMP:s besiktningsingenjörer klassificerat eller bedömt något fordon avvikande mot svensk lagstiftning går inte att avgöra då fordonet inte registrerats i vägtrafikregistret. Företagen kan välja att inte registreringsbesiktiga sina fordon innan leverans, och istället överlåta det på köparen eller ombud. Naturligtvis ska lagstiftningen vara lika för alla, med de undantag som finns för till exempel fordon som används inom inhägnat område. Tyvärr har det visat sig att det går att försäkra fordon som är oregistrerade hos vissa försäkringsbolag. Visar det sig att oregistrerade fordon brukas är det inte Transportstyrelsen som har tillsynsansvar utan polisen och till viss del Arbetsmiljöverket. Det är flera av varandra oberoende myndigheter och möjligheterna till ett bättre samarbete dem emellan bör övervägas.

Flera andra tillverkare och importörer undgår klassificering genom att överlåta klassificeringen på kunden. Det måste vara samma förutsättningar för alla och det är viktigt att påpeka vikten av att alla maskintillverkare som finns på den svenska marknaden följer lagstiftningen.

.

Isak From (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12 Granskad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)

Avsändare