Energieffektivisering

Motion 2014/15:2178 av Matilda Ernkrans och Sara Karlsson (S)

av Matilda Ernkrans och Sara Karlsson (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga möjligheten att ersätta Programmet för energieffektivisering, PFE, med andra EU-kompatibla åtgärder för att stärka stimulansen till energieffektivisering.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga möjligheten att ta fram ekonomiska styrmedel som främjar energieffektivisering.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga möjligheten att vidta åtgärder så att fossil uppvärmning i befintlig bebyggelse fasas ut.

Motivering

Energieffektivisering bör vara en grundläggande del av den framtida energipolitiken.

Vi menar att vi måste sluta slösa energi i hushållen och i den del av industrin som är så kallat icke-energiintensiv, det vill säga inte är så beroende av el. Detta för att vår elintensiva industri – där jobb och tillväxt i Sverige skapas i pappersindustri, stålindustri mm – ska tillförsäkras en god tillgång på el.

 

Vi står också inför ett skifte i våra transporter som kommer att bli allt mer elberoende med en utbyggnad av järnvägen och effektiva el- och hybridbilar. Här finns också en klimatvinst eftersom transportsektorn står för en mycket stor del av utsläppen av växthusgaser. En övergång från fossila bränslen till exempelvis el och laddhybrider innebär både effektivare energianvändning och minskat beroende av fossila bränslen.

 

Vi hade tidigare ett program för energieffektivisering, PFE, som var mycket framgångsrikt för den svenska industrins energieffektivisering. Detta lades ner av den borgerliga regeringen med argumentet att EU:s nya riktlinjer för statsstöd inte tillät det. Vi menar att regeringen behöver se över möjligheten att ersätta PFE med andra, EU-kompatibla åtgärder för att stärka stimulansen till energieffektivisering. Vi menar också att regeringen bör överväga att ta fram förslag på ekonomiska styrmedel som främjar energieffektivisering.

 

En ökad energieffektivisering i bostäder är ett prioriterat område för oss socialdemokrater. Bostadssektorn står i dag för en dryg tredjedel av Sveriges energianvändning. För att rejält minska bostäders energianvändning måste både nybyggda och befintliga bostäder bli avsevärt mer energieffektiva.

 

Bostadssektorn måste ställas om. Detta för att energin och elen kommer att behövas i industrin för att säkra jobb och tillväxt. Vi menar att nybyggda hus endast undantagsvis bör uppvärmas med direktverkande el. Ett förbud mot direkt fossiluppvärmning bör övervägas vid nybyggnation och istället i största möjliga mån ersättas med lokal förnybar energiproduktion. Åtgärder bör också övervägas så att fossil uppvärmning i befintlig bebyggelse fasas ut.

 

.

Matilda Ernkrans (S)

Sara Karlsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)