Satsning på Kinnekullebanan

Motion 2014/15:2161 av Monica Green m.fl. (S)

av Monica Green m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättrad standard på Kinnekullebanan.

Motivering

Miljövänliga kommunikationer är av mycket stor betydelse för möjligheten till ett livskraftigt näringsliv. Kinnekullebanan är av strategisk betydelse för utvecklingen av Västra Götalands norra delar och är en viktig del av järnvägssystemet i Västra Götaland. Att människor snabbt kan nå exempelvis universitets- och högskoleorter är viktigt för att ge möjligheter till utbildning och kompetensutveckling. Banan är viktig för att övrig pendling inom regionen ska ske på ett miljövänligt sätt. Därför föreslår vi en elektrifiering av bansystemet. Idag går det drygt tio persontåg per dag på Kinnekullebanan och antalet resenärer ökar.

Antal delresor per år och korttyp (Källa: Västtrafik)

 

Korttyper

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Enkelbiljetter

123 945

109 239

129 497

168 669

178 757

173 147

Områdesladdningar

151 846

157 808

163 747

173 170

178 233

182 183

Skolkort

63 937

73 155

68 233

70 364

69 136

68 105

Totalsumma

393 728

340 202

361 477

412 203

426 127

423 435

 

För att människor ska kunna bo kvar i Skaraborg men jobba i t.ex. Trollhättan, Göteborg eller Örebro krävs ytterligare tågavgångar och förbättringar i kollektivtrafiken. Men även en förlängning av sträckningen mot Trollhättan skulle med små medel göra en värdefull avlastning på Västra stambanan som för länge sedan slagit i kapacitetstaket.

Tack vare redan genomförda satsningar på Kinnekullebanan har alltfler upptäckt bygden och det gynnsamma geografiska läget mitt emellan våra storstadsregioner. Med en väl utbyggd infrastruktur för såväl godstrafik som persontrafik nås omvärlden med lätthet och verksamheter kan bedrivas i naturskön miljö. Detta har betydelse för utveckling av besöksnäring liksom för övriga verksamheter i området. Men för att kunna erbjuda ett effektivt alternativ till person- och godstransporter med bil krävs det en upprustning av och standardhöjningar på banan.

Västtrafik har tillsammans med sin operatör haft ett antal möten med Trafikverket där man diskuterat problematiken med en dåligt underhållen bana. Trafikverket har därefter gjort små förbättringar av banan men det är inte alls på den nivå som önskas. Från Trafikverket framhåller man resursbrist och att man endast håller banan på en nivå så att den är trafiksäker att köra. Men en elektrifiering av banan skulle vara lönsamt.  Trafikverket håller i en studie kring Kinnekullebanan. Utredningen är en så kallad åtgärdsstudie, och behöver skyndas på. Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalands regionen menar att förutsättningarna för elektrifiering och upprustning är viktiga och behöver inte innebära en kostnad på sikt. Västtrafik kan spara stora belopp eftersom det är mycket dyrare och mer miljöpåverkande att köra dieseltåg än eltåg, samtidigt som man slipper investera i nya dieseltåg.

Kinnekullebanan utgör ett mycket bra komplement till det nationella stamnätet, som en del av järnvägssystemet i Västra Götaland, genom att möjligheterna ges för att utveckla Kinnekulletåget norrut mot Örebro och Mälarregionen samt mot Trollhättan och Göteborg.

.

Monica Green (S)

 

Carina Ohlsson (S)

Erik Ezelius (S)

Patrik Björck (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)