Heltidsarbete som norm på arbetsmarknaden

Motion 2014/15:2159 av Caroline Helmersson Olsson (S)

av Caroline Helmersson Olsson (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att heltidsarbete ska vara norm på den svenska arbetsmarknaden.

Motivering

Heltid ska vara norm på den svenska arbetsmarknaden. Så är det inte idag. Många, främst kvinnor, arbetar ofrivilligt deltid, eftersom de inte får mer tid hos sin arbetsgivare. Konsekvenserna blir att många, framför allt ensamstående kvinnor, inte kan försörja sig på sin inkomst. Problemet släpar efter när dessa kvinnor blir pensionärer, eftersom de får en mycket låg pension. Det blir också ett samhällsekonomiskt dilemma om allt färre pensionärer har möjlighet att försörja sig på sin pension.

Det är viktigt att arbetsgivare är attraktiva om de vill kunna anställa kompetenta medarbetare. En modern arbetsgivare erbjuder heltidstjänster. Heltidsanställningar leder i sin tur till ett ökat engagemang hos medarbetarna och effektivare rutiner i verksamheten. Det medför även att personalomsättningen minskar. Att söka, anställa och lära upp ny personal är tidskrävande och kostsamt.

En heltidsanställning med möjlighet att anpassa sin tjänstgöringsgrad utifrån personliga önskemål och förutsättningar ger arbetstagarna högre inkomst, flexibilitet och valmöjlighet.

De flesta deltidstjänster finns inom offentlig sektor, detaljhandel samt hotell- och restaurangnäring. Även om ett flertal kommuner och landsting tagit initiativ till att minska den ofrivilliga deltiden är det alltför många i offentlig sektor som endast har deltidstjänster. Det ofrivilliga deltidsarbetet är ett omfattande slöseri med arbetskraft när det råder brist på personal inom vården och omsorgen.

Vidare är sannolikt den höga andelen deltider ett skäl till att så få män söker sig till vård- och omsorgsyrken. Det medför i sin tur att vi får en mycket könsuppdelad arbetsmarknad, vilket inte är bra utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Överhuvudtaget gör omfattande deltidsarbete att det blir svårare att rekrytera personal till dessa verksamhetsområden.

Varje människa måste själv få välja om hon/han vill arbeta hel- eller deltid. Heltid måste därför bli en rättighet. Både riksdag och regering har tidigare uttalat att den ofrivilliga deltiden måste minska. Men det är fortfarande en lång väg kvar. Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden och det är viktigt att skapa incitament och verktyg för att garantera detta.

.

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)