Högskolan Väst

Motion 2014/15:2142 av Peter Johnsson m.fl. (S)

av Peter Johnsson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Högskolan Väst.

Motivering

Sverige ska ha en världsledande utbildningsnivå. Alla gymnasieutbildningar ska ge behörighet till högre utbildning. Högskolor och universitet ska finnas i hela landet.

Idag söker rekordmånga studenter till högre utbildning. Det är en positiv utveckling. Sverige behöver fler högskoleutbildade, eftersom framtidens arbetsliv kräver välutbildad personal. Trots det höga söktrycket till landets universitet och högskolor har antalet platser minskat. Under de senaste sex åren har antalet sökande ökat stadigt, främst i gruppen upp till 24 år.

Högskolan Väst i Trollhättan har haft en stadig ökning i söktrycket de senaste åren. Antalet förstahandssökande per plats ökade med nära 8 procent inför höstterminen 2014, medan den nationella ökningen låg på cirka 2 procent. Inför höstterminen 2013 ökade antalet förstahandssökande med 32 procent, att jämföra med den nationella ökningen om 6 procent.

Högskolan Väst har under året arbetat med att bredda rekryteringsunderlaget och har höga ambitioner för den pedagogiska utvecklingen. Skolan har i jämförelse med andra lärosäten ett brett utbildningsutbud.

Högskolan är lokaliserad i en stad som har en av landets högsta nivåer av ungdomsarbetslöshet. Högskolan Väst är ledande när det gäller breddad rekrytering, med högst andel studenter från hem utan akademisk tradition.

 

Högskolan Väst har sedan länge ett gott söktryck till sina utbildningar. Söktrycket (antal antagna i förhållande till antal förstahandssökande) till Högskolan Västs utbildningar ligger i nivå med de stora universitetens och är högre än merparten av högskolorna. Den helt dominerande andelen av de studenter som antas söker till Högskolan Väst i första hand.

Trots en svag arbetsmarknad i närområdet etablerar sig Högskolan Västs studenter mycket väl på arbetsmarknaden, i ett nationellt perspektiv. Högskolan har utökat sitt utbud av fristående kurser för att möta det omfattande omställningsarbetet som pågår i regionen.

Högskolan Västs profil är arbetsintegrerat lärande och högskolan har utvecklat ett närmast heltäckande, nära och djupt samarbete både inom utbildning och forskning med arbetslivet, manifesterat inte minst genom etablerandet av flera regionala samproduktionsplattformar.

När kraven på utbildning ökar och allt fler jobb kräver högskoleutbildning måste utbildningssystemet hänga med. Då krävs det att fler studerar vidare och inte färre.

Ofta är högskoleutbildningar längre än ett budgetår, vilket ställer krav på en långsiktig planering. Högskolan Väst måste få bättre planeringsförutsättningar när det gäller ekonomi och utbildningsplatser. Staten bör genomföra längre planeringsperioder för universitet och högskolor.

Staten bör i de kommande högskolesatsningarna öka anslagen vilket ger fler utbildningsplatser. Då skapas förutsättningar för en god och långsiktig hållbar utbildningsdimensionering för att möta det höga söktrycket och de omfattande kompetensbehoven i regionen och övriga landet.

.

Peter Johnsson (S)

 

Jörgen Hellman (S)

Paula Holmqvist (S)

Maria Andersson Willner (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)