Minst två ombord på ett passagerartåg

Motion 2014/15:2132 av Per Klarberg m.fl. (SD)

av Per Klarberg m.fl. (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att passagerartåg med enbart en tjänstgörande lokförare ombord ska förbjudas.

Motivering

Dagens passagerartåg i form av motorvagnståg kan transportera ett mycket stort antal resenärer med enbart lokförare ombord som säkerhetsansvarig. SJ AB utrustar i dagsläget sina lokdragna tåg med central dörrförsegling, vilket medför att ett lokdraget tåg kan framföras utan ombordpersonal.

 

En ensamarbetande lokförare befinner sig i social och fysisk isolering som innebär att oönskade händelser generar allvarliga risker. Ensamarbetet kan skapa försämrad säkerhet vid ett evakueringsscenario, akut psykisk chock vid påkörningsolyckor (självmord), stress och risker vid akuta sjukdomsfall, hot- och våldssituationer samt allvarliga risker vid brand ombord.

 

En tågvagn rökfylls på en minut och är helt övertänd inom tre minuter. Från indikation på brand tar det minst en minut att stanna ett tåg, därefter måste säkerhetssamtal ringas. Vid en konstaterad brand måste ytterligare tillstånd inhämtas innan passagerarna kan släppas ut. Fördröjningen som uppstår vid ensamarbetande lokförare kan för resenärer innebära skillnaden mellan liv och död.

 

 

Regeringen har i tidigare beslut (N2004/137/ARM samt N2003/9496/ARM) funnit att ensambemanning av motorvagnståg skapar en så stark psykisk stress på tågförarna att sådant arbete inte bör få utföras som ensamarbete. I dessa beslut har angetts att för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö för lokförarna bör bemanningen bestå av en person utöver föraren. Det är viktigt att kontakt kan etableras mellan denna person och föraren.

 

I dagens upphandlade tågtrafik skall inte en aktör kunna vinna ett anbud genom att skriva egna regler med lättnader som innebär lägre säkerhet för lokförarna och resenärerna.

 

Istället för att skyddsombuden varje gång skall vända sig till Arbetsmiljöverket för att driva fram ett förbud hos varje enskilt företag bör samma regler gälla för hela järnvägsbranschen.

 

Ensamarbete för lokförare på resandetåg bör med hänsyn till såväl lokförarnas som passagerarnas säkerhet förbjudas generellt.

.

Per Klarberg (SD)

 

Jimmy Ståhl (SD)

Nina Kain (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)