Främjande av elfordon

Motion 2014/15:2127 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en statlig satsning på infrastruktur för elbilar.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att elbilar tills vidare ska få tillgång till bussfiler.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att elbilar ska få kostnadsfri parkering i hela landet.
  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att elbilar ska fråntas skyldigheten att betala trängselavgifter.

Motivering

Idag domineras bilindustrin totalt av förbränningsmotorer trots att dessa tär mycket på miljön sett såväl till drivmedelsproduktionen som till motorns utsläpp och verkningsgraden för dessa är lägre än elmotorns verkningsgrad.

 

En större övergång till att använda sig av elbilar är att föredra och av den anledningen bör staten öka incitamenten för att köra elbil. Tillfälliga skattereduktioner gör sin del, men även själva bilarna bör göras mer tillgängliga och vi bör enkelt kunna se på hur andra länder gjort som ligger i framkant avseende användningen av elfordon. I Paris har ett ”autolibsystem” genomförts med hyrbilar drivna av el, som kan hämtas på en plats och lämnas på en annan. Autolib har i dag närmare tvåtusen bilar som hyrs ut, i Sverige finns det endast ett fåtal. Idén är intressant då bilarna i en större tätort kan göras lättillgängliga samtidigt som de flesta resor är korta, men miljöovänliga för den som kör i stadsmiljö med förbränningsmotor.

 

Elbilspooler kan på sikt komma att betraktas mer som grundläggande transportinfrastruktur än privat transportverksamhet. Regeringen bör därför se över möjligheterna att skapa incitament för projekt liknande det franska, förslagsvis i något av Sveriges storstadsområden. För att verkligen göra alternativet tillgängligt bör modern teknik såsom programvara för smartphones tas fram så att brukaren snabbt och enkelt kan se om det finns en ledig bil i ett specifikt område, samt boka denna.

 

Tack vare subventioner och fördelar för elbilar såsom tillgång till bussfiler, kostnadsfri parkering samt frihet från trängselavgifter har de norska myndigheterna lyckats skapa en god marknad för elbilsbranschen i Norge. Detta bör ses som föredöme för ett land som Sverige om man önskar se ett miljövänligt och hållbart samhälle. Det är även ett föredöme om man önskar förbättra för forskning och utveckling inom området samt minska andra faktorer såsom ljudnivåer.

 

Fortare än någonsin förbättras utvecklingen av elbilar och det är tydligt att det går snabbast i områden som Oslo där förutsättningarna att äga en elbil är mycket goda. Om Sverige ska ligga i framkant som miljöland med en framgångsrik och högkvalitativ forskningslabb på området måste efterfrågan också öka vilket således också förbättrar lönsamheten hos berörda företag.

 

Sverige har ett tydligt alternativ för att göra det mer lönsamt att investera i elbilar. Precis som Norge bör Sverige tillfälligt låta elbilar få tillgång till bussfiler för att det ska bli mer lönsamt att ta sig runt. Elbilar bör således också få kostnadsfri parkering i hela landet samt fråntas skyldigheten att betala eventuella trängselavgifter.

 

Infrastrukturen för elfordon måste således också bli bättre. Med nämnda fördelar kan kommuner följa Malmös exempel och stimulera användandet av elfordon runt om i landet. I Malmös fall handlade det om att tillsammans med ett elbolag föra upp laddstolpar runt om i kommunen så att de som äger en elbil enkelt ska kunna ladda bilen, oavsett var i kommunen man befinner sig.

.

Markus Wiechel (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)