Vattenvägar

Motion 2014/15:2110 av Tony Wiklander (SD)

av Tony Wiklander (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur farledsavgiften kan fasas ut och hur kostnaden för isbrytningen kan bäras av det allmänna.

Motivering

Sverige är en liten exportberoende nation. Den svenska utrikeshandeln går till 90 % sjövägen. För att underlätta för handeln bör det utredas hur farledsavgiften kan slopas. Farledsavgiften påverkar den svenska industrins internationella konkurrenskraft, dessutom inverkar den menligt på miljön i och med att incitamenten att frakta gods till sjöss minskar. Transporter flyttas därigenom över till land med ökade koldioxidutsläpp som följd. Slutligen skulle en slopad farledsavgift något kompensera för de nya reglerna för utsläpp av svavel när dessa träder i kraft. Som en nordisk jämförelse kan nämnas att Finland kommer att halvera sina farledsavgifter under en treårsperiod för att kompensera för de nya svavelkraven.

 

En sådan utredning bör även undersöka ett alternativ till hur kostnaden för isbrytningen kan överföras till det allmänna. Kostnaden för isbrytningen finansieras idag medelst farledsavgiften. Att hålla vattenvägarna isfria kan närmast jämföras med att snöploga landvägar vintertid. Det är viktigt att hela landet kan transportera in och ut sitt gods och åtgärden kan även liknas vid en regionalpolitisk åtgärd som skulle gynna möjligheterna till sysselsättningen längs Norrlandskusten och Norrlands inland.

Detta bör ges regeringen till känna.

 

.

Tony Wiklander (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)