Trikinundersökarutbildning

Motion 2014/15:2078 av Agneta Gille och Helén Pettersson i Umeå (S)

av Agneta Gille och Helén Pettersson i Umeå (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jakt på och slakt av vildsvin.

Motivering

Vildsvinen orsakar stora skador i det svenska jordbruket. Ett mer aktivt arbete behövs för att minska stammen. Större samverkan mellan jordbruket och jägare behövs. Den jordbrukare som har problem med vildsvin på sina marker menar vi kan få hjälp att organisera så att jägare bjuds in för att hjälpa till.

Vi menar att det är viktigt att regeringen följer frågan och att hela kedjan från jakt till försäljning ses över för att minska de skador som vildsvinen orsakar. Nya jaktmetoder och utbildningar är på gång men vi menar att det är viktigt att fångstmetoder som innebär ett stort lidande för djuret inte ska vara tillåtna. Ett omfattande arbete bedrivs för att hantera de problem som kan vara förenade med vissa jaktformer. Vi välkomnar också att jaktutredningen ser över frågan om utfordring av vildsvin.

Sammantaget kan vi konstatera att mer behöver göras för att hejda ökningen av vildsvin i landet vilket drabbar arbetstillfällen och inkomster i lantbruket.

En fråga som diskuterats är att förenkla hanteringen av vildsvinsköttet.

I Sverige finns det idag två viltarter som kan bära på trikiner och är intressanta ur ett födoperspektiv, nämligen björn och vildsvin. Trikiner är en zoonos som kan infektera människor men sjukdomsfall är mycket ovanliga. Förekomst av trikiner hos vildsvin och björn är ovanligt men det förekommer ett fåtal fall per år.

Trikiner är lätta att hitta och görs via laboratorietest. Idag finns det ett flertal laboratorier i Sverige som genomför dessa test. Kött som visat sig smittat av trikiner kan ätas om det upphettas till minst 68 grader, vid vilket trikinerna dör.

Det är idag väldigt enkelt att ta de prover som behövs för att testa om det finns trikiner i björn eller vildsvin. Det genomförs genom att det tas en bit av muskulaturen från frambenet som sedan paketeras och skickas vidare till analys vid ett laboratorium. Svar erhålles i de flesta fall inom 24 h. Det finns idag instruktionsvideor och bildspel för att visa hur provet ska tas.

Livsmedelsverket har lämnat ett detaljerat förslag till ett alternativt system inom vilket en jägare ska kunna leverera små mängder vildsvin och kött av vildsvin direkt till konsumenter och lokala detaljhandelsanläggningar som levererar direkt till konsumenter. Livsmedelsverket ansåg att förslaget är tillräckligt säkert för att skydda konsumenterna. Förslaget innebär att en jägare ska få sälja upp till 52 vildsvin per år förutsatt att jägaren får tillstånd, utbildar sig särskilt om trikinos, trikintestar köttet, skickar prov till ackrediterat laboratorium, meddelar kontrollmyndigheten varje planerad leverans, ger en köpare en kopia på provsvaret och låter sig kontrolleras av kontrollmyndigheten. I detta system blir jägaren fullt ut ansvarig från trikinprovtagningen till leveransen av vildsvinsprodukter.

Förslaget har remissbehandlats och har beretts i Regeringskansliet. Det har visat sig att förslaget har problem både eftersom det innebär så höga kostnader för jägaren att det troligen inte leder till ökad jakt på vildsvin och att det innebär ökade kostnader i hantering för myndigheterna.

Vi menar att det är angeläget att få fram ett nytt system som både är säkert ur en hälsoaspekt och leder till ett minskat hinder för jakt, slakt och försäljning. Regeringen bör därför fortsätta att analysera frågan. 

.

Agneta Gille (S)

Helén Pettersson i Umeå (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)