Arbetsskadeförsäkringen

Motion 2014/15:2074 av Jennie Nilsson (S)

av Jennie Nilsson (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetsskadeförsäkringen.

Motivering

Alla som förvärvsarbetar omfattas av arbetsskadeförsäkringen. Den bärande tanken bakom försäkringen är att den som råkar ut för skada eller sjukdom i arbetet inte ska drabbas ekonomiskt. Det är dock svårare för kvinnor än för män att få ansökningar om ersättning för arbetsskador beviljade.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) gjorde år 2011 en granskning av arbetsskadeförsäkringen som visade att skillnaden i beviljandegrad mellan kvinnor och män består. Av de kvinnor som ansökte om ersättning för arbetsskada 2009–2010 var det endast 24 procent som fick sin ansökan beviljad. Motsvarande andel för männen var 39 procent.

En allvarlig omständighet, som ISF lyfter i sin granskning, är att den forskning som används av försäkringsmedicinska rådgivare oftast bygger på studier av manligt dominerade yrken. Det kan innebära att kvinnodominerade yrken felaktigt antas vara mindre belastande än mansdominerade yrken.

Exempelvis har vibrationsskador, vilka är betydligt vanligare i mansdominerade yrken än i typiska kvinnoyrken, en högre beviljandegrad än besvär i rörelseorganen eller psykisk ohälsa, som är vanligt bland kvinnor inom vård och omsorg.

ISF:s granskning visar också att Försäkringskassans avslag ofta är otillräckligt underbyggda. De åtgärder som Försäkringskassan har vidtagit för att lösa problemet med skillnaden i beviljandegrad mellan kvinnor och män har inte varit tillräckliga.

De ändringar som gjordes i lagstiftningen 2002 i syfte att kvinnors arbetsskador skulle beviljas i högre grad har inte fått det genomslag som avsågs. Dagens arbetsskadeförsäkring och tillämpning av försäkringen kan inte anses vara jämställd, jämlik och rättssäker. Därför bör regeringen överväga en översyn för att reformera och modernisera arbetsskadeförsäkringen.

.

Jennie Nilsson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)