Bohusbanan

Motion 2014/15:2069 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S)

av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att utveckla trafiken på Bohusbanan och rusta upp Bohusbanans norra del.

Motivering

För att klara klimatmål och andra miljömål måste fler välja tåget framför bilen. Förutsättningen för ökat kollektivt resande är goda kommunikationer som möjliggör pendlande. En väl utvecklad Bohusbana skulle underlätta pendeltrafiken och knyta samman Uddevalla med både norra Bohuslän och Göteborg. Ombyggnaden av Göteborgs station kommer också att ge helt nya möjligheter för pendeltågstrafiken, framför allt avseende turtäthet.

Trafikverket har föreslagit en nedläggning av Bohusbanan mellan Munkedal och Strömstad. Detta tycker vi är ett steg i helt fel riktning. Bohusbanan har framtiden för sig och är en viktig del i att stärka hela Bohuslän som arbetsmarknadsregion. Det är också viktigt att koppla samman Bohuslän med Göteborgsområdet, för att dra nytta av den tillväxtkraft som finns där.

Den norra delen har varit omdiskuterad, men har utvecklats positivt de senaste åren. Fler och fler i norra Bohuslän har valt att ta tåget, och X2000-tågen till Strömstad har blivit en riktig fullträff. Detta har betytt mycket positivt både för boende och för turister.

Vi vill utveckla trafiken på Bohusbanan. Restiderna måste kortas, och därför måste den norra delen rustas upp så att hastigheten kan ökas. Västra Götalandsregionen är beredd att satsa pengar för att bland annat bygga om Myrens bangård i Strömstad. Då skulle vändningstiden förkortas, vilket är nödvändigt för kortare restid. Bara genom investeringar och en utveckling av trafiken kommer fler att välja att ta tåget framför bilen. Västra Götalandsregionen har också i samråd med berörda kommuner uttalat att man långsiktigt avser att trafikera även den norra delen.

Även möjligheten att skapa en omlastningsstation för att få över godset från väg till järnväg borde undersökas. En lämplig plats för denna omlastningsstation är Strömstad–Skee-regionen. Frågan är om en omlastningsstation för godset ska kopplas till den översyn som sker av hamnverksamheten. Görs inte en omlastningsstation och lyckas vi inte få över godset från E6:an till järnvägen kommer E6:an, när den är färdigställd, att vara helt överlastad av lastbilstrafik till och från Norge.

En satsning på Bohusbanan skulle få verklig betydelse för miljön, men det förutsätter att Bohusbanans norra del snabbt rustas upp. Banverket måste få tillräckliga resurser till underhåll av bansträckan. SJ anser att det finns underlag för X2000-trafik, och då vore det olyckligt om inte detta kom till stånd på grund av bristande investeringar och banunderhåll.

.

Catharina Bråkenhielm (S)

 

Jan-Olof Larsson (S)

Kenneth G Forslund (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)