Särkullbarn

Motion 2014/15:2060 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S)

av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av den lagtext som gäller särkullbarns arvsrätt.

Motivering

De idag gällande reglerna för arvsrätt innebär att när en make går bort har de gemensamma barnen inte rätt till arv förrän båda föräldrarna har avlidit. Syftet har varit att skydda den efterlevande som tidigare kunde bli tvungen att gå från hus och hem när barnen krävde sin del av arvet, inte minst när en fastighet funnits i den gemensamma egendomen.

Men för makar som har barn som inte är deras gemensamma, så kallade särkullbarn, är dessvärre den efterlevande fortfarande oskyddad. Idag har barnen till den avlidne rätt att omedelbart få ut sin del av arvet, vilket gör att den fastighet som den efterlevande bor i oftast måste säljas. Det innebär att i en familj där det finns både ett gemensamt barn och ett särkullbarn kan särkullbarnet kräva sin andel av arvet omedelbart medan det andra barnet väntar tills båda makarna har avlidit. Idag är det mycket vanligt med nya förhållanden, vilket gör att särkullbarn blir allt vanligare. Att det idag går att ärva ur ett hem där en efterlevande bor är helt orimligt och en gammal kvarleva som bör ses över och moderniseras enligt dagens sätt att leva.

Dagens regelverk innebär orimliga konsekvenser för den efterlevande. Det är av vikt att den efterlevandes rätt stärks i förhållande till särkullbarn. Den efterlevande ska därför behandlas på ett likartat sätt, oavsett om den efterlevande har egna barn eller särkullbarn.

Den efterlevandes rätt ska stärkas i förhållande till särkullbarnen, och de ska inte kunna kräva ut sin arvsrätt då bara ena föräldern avlidit. Lagen bör särskilt ses över när det gäller den gemensamma bostaden. Man ska kunna sitta i orubbat bo tills båda föräldrarna avlidit.

.

Catharina Bråkenhielm (S)

 

Jan-Olof Larsson (S)

Teres Lindberg (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)