Hbt och kulturen

Motion 2014/15:2057 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

av Hannah Bergstedt m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de kulturpolitiska målen tydligt ska främja kulturverksamheter som speglar, berör eller inbegriper hbt-personer och hbt-personers livsvillkor.

Motivering

Situationen för hbt-personer är idag väsentligt förbättrad om man ser tillbaka bara några årtionden. Vägen till en förbättrad syn på hbt-personer har dock inte kommit av sig själv utan är resultatet av en mångårig kamp. Samtidigt som dessa förbättringar inträffat har kunskapen om hur det var förr minskat. Det är därför viktigt att hbt-historien dokumenteras och görs tillgänglig för dagens och morgondagens generationer. Det som i dag är självklart är inte nödvändigtvis det för all framtid. Det är därför likaså viktigt att samtida uttryck från och om hbt-personer och deras situation ges utrymme inom ramen för vad samtida kulturpolitik ska främja.

 

Under Stockholm Pride har genom åren många museer satsat på utställningar om hbt-historien och Stockholms teatrar har genomfört olika teaterföreställningar med tema hbt. På liknande sätt har kulturinstitutioner gjort i samband med Pridefiranden i exempelvis Göteborg, Malmö, Östersund. Det är mycket välkommet. Traditionellt har Stockholm Pride haft kulturella inslag. Oftast har detta genomförts av enskilda aktivister och i något fall av kulturorganisationer.

 

Kulturuttryck av olika slag från, av och om hbt-personer kan dokumenteras på olika sätt. Statens olika museer bör här ha en avgörande roll, med Forum för levande historia som samordnare. Att just staten ska ha denna uppgift är viktigt inte minst för att lokala och regionala museer ska kunna ta del av den kunskap och erfarenhet som rimligen borde finnas bland museerna. Frågor om olika kulturaktiviteter kan vara viktiga inslag liksom enskilda personers upplevelser.

 

För oss socialdemokrater handlar hbt-frågor om rättvisa och mänskliga rättigheter. Därför är en bred ansats på kulturområdet viktig. Staten har genom sitt stöd till kulturen även ett ansvar för hbt-personers kultur och kulturkonsumtion. Det är historiskt viktigt att kunna dokumentera vår samtid och vårt samhälle genom olika kulturuttryck. Det kan vara bildkonst, fotografi, scenkonst, litteratur, musik och film. Det är därför viktigt att man i regleringsbreven för kulturmyndigheterna anger att man bör arbeta med att främja kulturverksamhet som berör, speglar eller inbegriper hbt-personer.

.

Hannah Bergstedt (S)

 

Börje Vestlund (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Hans Ekström (S)

Helén Pettersson i Umeå (S)

Hillevi Larsson (S)

Johan Löfstrand (S)

Jonas Gunnarsson (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Sara Karlsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)