Erkännande av den nationella minoriteten romers inkludering - förslag om förstärkt skydd

Motion 2014/15:2055 av Teresa Carvalho (S)

av Teresa Carvalho (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett romskt förvaltningsområde för att stärka det nationella skyddet för romers inkludering i samhället.

Motivering

Trots att romer tillhör en nationell minoritetsgrupp vet vi att romer i Sverige inte är en homogen grupp. I vårt land bor romer med starka rötter i Sverige och samtidigt även nyanlända romer från Balkanområdet och andra länder i Europa. Detta ökar behovet av att stärka, främja och synliggöra romers identitet utifrån språk och kultur. Den geografiska splittringen, som romer erfarit, i såväl modern som historisk tid, försvårar för gruppen att uppnå och uppbära sina rättigheter som nationell minoritetsgrupp i Sverige. Behovet av inkludering i samhället är mycket stort.

Möjliggör inrättande av ”förvaltningsområde för romer”

Inrättande av en form av förstärkt skydd, ett så kallat ”romskt förvaltningsområde”, skulle legitimera och stärka arbetet med att genomföra den samordnade och långsiktiga strategin för romsk inkludering under 2012-2032. Den tjugoåriga strategin ska ses som en förstärkning av minoritetspolitiken som gäller för de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. ”Romska förvaltningsområden” skulle ytterligare förstärka möjligheten att genomföra och följa romers tillgång till de mänskliga rättigheterna på lokal, regional och nationell nivå.

En rad fördelar skulle uppnås:

· Förbättrad samordning mellan romska grupper och

majoritetssamhället

· Romska språkliga och kulturella identiteter tillgodoses

· Samverkan mellan romer stärks

· Förbättrade möjligheter att motverka diskriminering genom

möjligheter att nå ut med kunskap och kompetens till

majoritetssamhället

· Bredda samverkan mellan myndigheter som har uppdraget att stödja

inkluderingen

· Delaktighet i samhällsliv och politik stärks

Att romerna är en heterogen grupp utan gemensamt språk bör inte utgöra ett motiv för att avstå från att inrätta ”romskt förvaltningsområde”. Romerna är en utsatt minoritetsgrupp med starka rötter i det svenska samhället. Att inrätta ett ”romskt förvaltningsområde” skulle innebära ett tydligt erkännande av minoritetsgruppen och dessutom bidra till att öka måluppfyllelsen i den tjugoåriga strategin för romsk inkludering 2012–2032.

Exemplet Norrköping

Norrköping är ett exempel på en kommun som har förutsättningar och ambitionen att införa ”romskt förvaltningsområde”. Kommunen har redan antagit en handlingsplan 2013–2015 för den nationella minoriteten romers inkludering med målet att utveckla en hållbar, gemensam och generell kunskap om hur diskriminering av romer kan motverkas. Handlingsplanen fokuserar på samverkan och delaktighet med inriktning på arbetsmarknad, utbildning, socialt arbete och hälsa.

Men handlingsplaner likt denna är inte nog menar Norrköpings kommun – romer behöver stärkas ytterligare för att bli mer integrerade. Kommunen har efterlyst en lösning där staten inför något i likhet med finskt förvaltningsområde eller motsvarande för minoritetsgrupperna tornedalingar och samer. Någon form av ”romskt förvaltningsområde” skulle innebära ett nationellt erkännande samt att delaktighet och inflytande från de romska grupperna skulle öka.

Ett förstärkt skydd för den romska minoritetsgruppen skulle bidra till att synliggöra den tydliga viljeyttringen om ökad romsk inkludering och samtidigt öka kunskaperna om nationella minoriteters lagliga rättigheter. Det skulle i sin tur bidra till att mer kraftfullt förankra den nationella strategin hos majoritetsbefolkningen.

.

Teresa Carvalho (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)