Fyrspår på sträckan Tomteboda-Kalhäll

Motion 2014/15:2050 av Lars Eriksson m.fl. (S)

av Lars Eriksson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen betona vikten av att bygga fyrspår på sträckan Tomteboda–Kallhäll.

Motivering

Västmanland är ett av Sveriges främsta industrilän, i centrum av Mälarregionen och med stark koppling till Stockholmsområdet. Goda person- och godstransporter är en viktig förutsättning för en fortsatt utveckling av näringslivet i länet.

Arbetspendlingen över länsgräns har ökat kraftigt under den gångna tioårsperioden. Utpendlingen från länet har ökat med nästan 70 procent och inpendlingen med drygt 40 procent. Pendlingen domineras av en växande utpendling mot Stockholms arbetsmarknad.

För kopplingen mot Stockholms arbetsmarknad är en fullständig och skyndsam fyrspårsutbyggnad Tomteboda–Kallhäll helt avgörande. Mälardalens högskola finns i både Eskilstuna och Västerås och en växande arbetspendling ställer ökade krav på järnvägsinfrastruktur. Resandet utmed Mälarbanan är idag stort. Tågens kapacitet utnyttjas maximalt och på spåren finns inte plats för fler tåg.

Projektet finns med i Trafikverkets planering, senast i den nationella åtgärdsplanen och byggstarten har skett. Det finns dock fortfarande skäl att understryka att tidplanen måste hållas och att fyrspåret måste proriters.

När Citybanan är utbyggd år 2017 kommer Mälarbanans inre del fortfarande att vara en begränsning för att köra fler tåg med ökad punktlighet. Utbyggnaden mellan Barkaby och Kallhäll räcker inte. En driftsäker och kapacitetsstark tågtrafik nås först när Mälarbanan är utbyggd till fyra spår hela vägen mellan Tomteboda och Kallhäll. Befolkningstillväxten i Stockholm och Mälardalen förväntas växa betydligt under de kommande decennierna. Behovet av arbets- och vardagspendling kommer därmed att öka.

Projektet är med andra ord avgörande för att få ut den fulla effekten av Citybanan. Syftet med utbyggnaden är att öka kapaciteten på Mälarbanan, som är en av de tyngst belastade järnvägssträckorna i landet. Målsättningen är att detta ska bidra till bland annat bättre kapacitet och kortare restider.

Mälarbanan ska på ett långsiktigt hållbart sätt tillgodose samhällets och näringslivets olika behov och efterfrågan på resor och transporter på järnväg i Mälardalsregionen. Därför är det viktigt att fler tåg kan framföras, att restiderna blir kortare och att kvaliteten i resandet ökar.

Sträckan Tomteboda–Kallhäll är en del i en större strategi som syftar till att kunna svara mot efterfrågeökningarna av järnvägstransporter, minska störningar i trafiken och förbättra transportkvaliteten runt storstäderna, inte minst i Stockholm och Mälardalen.

.

Lars Eriksson (S)

 

Anna Wallén (S)

Olle Thorell (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)