En nationell skolkommission

Motion 2014/15:2045 av Johan Büser och Shadiye Heydari (S)

av Johan Büser och Shadiye Heydari (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att tillsätta en nationell skolkommission.

Motivering

Sedan flera år tillbaka har vi haft en utveckling i den svenska skolan som pekar nedåt. Resultatförsämringarna har blivit särskilt tydliga under de senaste åtta åren med den borgerliga regeringen. Fallande kunskapsnivåer och en allt starkare segregation är idag en realitet.

Det är nu dags att på vetenskaplig grund säkerställa en skola av god kvalitet med hög grad av likvärdighet där barn från alla delar av samhället möts i klassrummen. Vi behöver en kunskapsbaserad och analytiskt koherent genomlysning av hur det svenska skolsystemet behöver omorganiseras.

Såväl den tidigare regeringen som Socialdemokraterna har på olika sätt diskuterat inrättandet av en skolkommission. En skolkommission med framstående forskare och företrädare för profession och arbetsliv bör tillsättas. Skolkommissionen bör föra en dialog med bland annat lärare och elever. Sveriges skolsystem kan reformeras för att uppnå målen om förbättrade kunskapsresultat, ökad likvärdighet och minskad segregering.

 

.

Johan Büser (S)

Shadiye Heydari (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)