Ändring av lagen om anställningsskydd

Motion 2014/15:2040 av Hans Hoff (S)

av Hans Hoff (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ändring i lagen om anställningsskydd.

Motivering

Ändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) har lett till att den missbrukas allt oftare. Det finns flera uppmärksammade exempel på hur ett företag har sagt upp sin personal och sedan återanställt en del av dem genom ett bemanningsföretag. På detta sätt vill man kringgå LAS och även slippa ta ansvar för sina anställda. Vid driftsinskränkningar är det ju bemanningsföretaget som säger upp folk, inte företaget som inte längre behöver dem.

Att arbeta i ett bemanningsföretag kan många gånger innebära problem för de anställda. Arbeten är inte trygga, utan olika typer av korttidsanställningar är vanliga. Det innebär osäkra inkomster och försvårar planering av normalt familjeliv. Stor omsättning i branschen försvårar det fackliga arbetet, och inte minst arbetsmiljöarbetet blir lidande. Ett ökande antal olyckor på arbetsplatser med personal från bemanningsföretag har lett till att Arbetsmiljöverket har inlett inspektion på ett stort antal arbetsplatser.

Idag arbetar ca 125 000 personer under ett år i bemanningsföretag, varför problemen berör många på den svenska arbetsmarknaden. Därför ska bemanningsbranschen regleras genom lagar och kollektivavtal på ett sätt som motsvarar resten av arbetsmarknaden så att den inte bidrar till att dumpa lönerna eller sätta anställningstryggheten ur spel.

Den höga arbetslösheten i landet är ett allvarligt hot mot tillväxt och sysselsättning. Det krävs kraftfulla åtgärder för att ge arbetslösa möjligheter till arbete och egen försörjning genom utbildning och aktiva insatser. Lösningen är inte att öppna för mer otrygga anställningsförhållanden.

Tillsvidareanställning ska vara norm på arbetsmarknaden. Många visstidsanställda riskerar att hamna i en situation där osäkra jobb staplas på varandra under mycket lång tid utan att de ges möjligheter till fast förankring på arbetsmarknaden.

Landets fackliga organisationer är starkt kritiska till de förändringar i regelverket som den borgerliga regeringen har genomfört och som öppnar för missbruk av tidsbegränsade anställningar. Även EU-kommissionen har kritiserat den svenska lagen som ger arbetsgivare stora möjligheter att undvika fasta tillsvidareanställningar, eftersom den strider mot EU-rättens krav. Vissa förbättringar har genomförts, men lagen har fortfarande en del brister.

Det är angeläget att den nya regeringen förstärker gällande lag så att en arbetsgivares stadigvarande arbetskraftsbehov i normalfallet bör tillgodoses genom anställning av egen personal. Dessutom borde LAS stärkas på ett sådant sätt att kringgående av företrädesrätten inte blir möjligt, såvida inte arbetsgivare och facklig organisation avtalar om något annat samt att bemanningsföretag inte får anlitas så länge företrädesrätt till återanställning föreligger.

.

Hans Hoff (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare