Förstärkt skydd för anställda i oseriösa företag

Motion 2014/15:2029 av Hans Hoff och Adnan Dibrani (S)

av Hans Hoff och Adnan Dibrani (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av förstärkt skydd för anställda i oseriösa företag.

Motivering

Idag finns det stor risk för att anställda drabbas av oseriösa företagare i Sverige. Det handlar exempelvis om att anställda inte får ut sina löner, att försäkringsskydd saknas eller att det förekommer stora brister i arbetsmiljön. Inte minst gäller det utländsk arbetskraft, som utnyttjas systematiskt av vissa arbetsgivare.

En oseriös företagare har stora möjligheter att undandra sig sitt ansvar. Det är inte acceptabelt. Det får inte vara så lätt som det är i dag att oseriösa företagare får fortsätta driva företag år efter år. Det drabbar anställda i företaget, men innebär också illojal konkurrens mot de seriösa företag som sköter sig.

Flera av de problem som en anställd kan råka ut för hos en oseriös arbetsgivare är frågor som hanteras i förhandlingar med fackliga organisationer. Det är viktigt att det förblir så, eftersom det är en förutsättning för att den svenska förhandlings- och avtalsmodellen ska fungera. De myndigheter som har ett ansvar för frågor på arbetsmarknaden behöver bättre verktyg och möjligheter att beivra oseriösa företagare.

Arbetsmarknadsutskottet har våren 2012 uttalat att den svenska modellen, där förhållandena på arbetsmarknaden i hög grad regleras genom avtal mellan arbetsmarknadens parter, i huvudsak fungerar väl och bör värnas. Utskottet föreslog också ett tillkännagivande om att regeringen inom kort skulle återkomma till regeringen med förslag om hur situationen för utländsk arbetskraft i landet skulle stärkas, vilket bifölls av riksdagen.

Det är angeläget att lagar ses över så att alla anställda får förstärkt skydd på den svenska arbetsmarknaden.

.

Hans Hoff (S)

Adnan Dibrani (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)