Vattenfalls ägardirektiv

Motion 2014/15:2028 av Lars Eriksson m.fl. (S)

av Lars Eriksson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten bör överväga möjligheterna till en översyn av Vattenfalls ägardirektiv.

Motivering

Den svenska energipolitiken bör trygga tillgången till el och annan energi med en energiproduktion som har låg inverkan på hälsa, miljö och klimat – och göra det på internationellt konkurrenskraftiga villkor. Det finns stora möjligheter att skapa arbetstillfällen och stärka industrins konkurrenskraft genom investeringar i det svenska energisystemet.

 

Det statliga energibolaget Vattenfall, med dess tunga roll i det svenska energisystemet, är avgörande för att nå dessa mål. Därför måste Vattenfalls ägardirektiv vara formulerade så att bolaget på bästa sätt gynnar svensk energipolitik och tillvaratar våra naturtillgångar.

 

Det finns dock anledning att kritisera bolagets agerande under de senaste åren. Vattenfalls europeiska expansion har blivit närmast självgående, och såväl den ekonomiska som den ekologiska hållbarheten i bolagets investeringar kan ifrågasättas. Inte minst visar Vattenfalls enorma förlustaffär med holländska Nuon att behovet av bättre ägarstyrning är stort – en affär som förra regeringen godkände trots tydliga varningssignaler och som hittills kostat skattebetalarna 37 miljarder kronor. När konsekvenserna av köpet nu blir uppenbara skyllde de dåvarande regeringsföreträdarna på varandra och andra.

 

Mot denna bakgrund är det viktigt att Vattenfall kvarstår i statlig ägo och att staten överväger möjligheterna till en översyn av bolagets ägardirektiv i syfte att höja bolagets ambitioner vad gäller affärsmässighet och investeringar i förnybar energi. Vattenfall bör, inom ramen för EU:s statsstödsregler och miljömässiga krav, möjliggöra Europas mest konkurrenskraftiga priser för den svenska elintensiva industrin. Vattenfall bör också ges ett större ansvar för investeringar i ny teknik, i pilot- och demonstrationsanläggningar för förnybara energikällor och i effektivare elöverföring och elanvändning. Dessa investeringar kan med fördel göras i samarbete med landets forskningsinstitutioner som har projekt inom området förnybar energi eller har för avsikt att starta sådan forskning.

 

Vad som ovan anförs om att staten överväger möjligheterna till en översyn av Vattenfalls ägardirektiv bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

.

Lars Eriksson (S)

 

Berit Högman (S)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Andersson (S)

Katarina Köhler (S)

Kenneth G Forslund (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)