Regler för incitamentsprogram

Motion 2014/15:2013 av Christian Holm (M)

av Christian Holm (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förbättra dagens regler för incitamentsprogram.

 

Motivering

Sverige lever i en global värld, där det ständigt ställs ökade krav på konkurrenskraft. Vårt företagsklimat avgör därför till stor utsträckning vårt lands ekonomiska framgång och ur den avgörs hur mycket resurser staten får att fördela genom välfärden. Ett förbättrat företagsklimat stärker således även välfärden. För ett företags framgång spelar personalen en viktig roll.

 

 

Mindre företag och nystartade företag har behov av tydliga och effektiva incitamentsprogram för att uppmuntra insatser från anställda som leder till att företaget utvecklas i positiv riktning samtidigt som den anställde tjänar på det. En möjlig inspirationskälla är det regelverk som Storbritannien använder, Enterprise Management Incentive, EMI. Syftet är att hjälpa småföretagare att behålla nyckelpersoner samtidigt som mer uthärdliga skatteregler föreligger. Det är dock viktigt att framtidens regler kring incitamentsprogram utformas så att dessa inte gynnar kollektivt ägande framför enskilt ägande av ett företag.

 

Stark arbetskraft inom ett och samma företag är nödvändig för att utveckla och driva framtida företag. Detta ger Sverige en stärkt konkurrenskraft och bättre möjligheter för entreprenörer.

.

Christian Holm (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)