Låt nationella examinatorer rätta nationella prov

Motion 2014/15:2006 av Andreas Carlson (KD)

av Andreas Carlson (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda om de nationella proven bör rättas av nationella examinatorer.

Motivering

Skolinspektionen har under tre år utfört viss central rättning av nationella prov för grundskolan och gymnasieskolan. Omrättningen av proven visar att det finns stora skillnader i bedömningen av uppsatser eller längre självständigt författade redogörelser. Skillnaderna är således störst där lärarens bedömningsutrymme är stort. Skolornas egna lärare sätter oftare ett högre betyg på proven än vad omrättarna gör. Även det omvända förekommer, men är inte lika vanligt. Skillnaderna finns över hela betygsskalan, men är allra vanligast när det gäller höga provbetyg. Det är viktigt att öka likvärdigheten i bedömningen av de nationella proven. Därför bör möjligheten för nationell rättning av nationella examinatorer utredas.

Utbildningsutskottet framhöll i betänkande 2013/14:UbU12 att ”det genom det arbete som utförs inom Skolverket och Skolinspektionen pågår ett kontinuerligt arbete med att kvalitetssäkra de nationella proven. Utskottet såg att det kan finnas behov av att rätta de nationella proven externt i större utsträckning än vad som sker i dag.

Det pågår en utredning om att minska lärarnas arbetsbörda genom att digitalisera de nationella proven och införa central rättning. Det är viktigt att följa det arbetet noga för att de nationella proven ska kunna rättas på central nivå.

.

Andreas Carlson (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)