Buller från vindkraftverk

Motion 2014/15:2005 av Magnus Oscarsson (KD)

av Magnus Oscarsson (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över gränsvärdet för buller från vindkraftverk.

Motivering

Under de senaste åren har antalet vindkraftverk i Sverige ökat kraftigt. Ambitionen om en sammanhållen klimat- och energipolitik har inneburit stora satsningar på vindkraft både på land och till havs. Satsningar på förnybar energi är i grunden positiva och värda att bejaka, men allt för sällan har konflikten med andra intressen tagits på tillräckligt stort allvar. Den landbaserade vindkraftens tydliga avtryck i Landsbygds-Sverige är en sådan konflikt.

 

För människor som flyttat till landsbygd, kanske i sökande efter tystnad, får idag sin livsmiljö radikalt förändrad när högresta byggnadsverk i form av vindkraftsanläggningar uppförs i nära anslutning till deras bostäder. För att fortsatt satsa på vindkraft krävs också en acceptans för etablering, vilket i sin tur kräver att störning och miljöpåverkan minskar.

 

Dagens regler anger en maximal ljudbild på 40 dB(A) mätt från en boningsfastighets väggar. Den som önskar vistas ute på sin gård får därmed acceptera en högre ljudnivå. Forskning vid Karolinska Institutet har visat att bullret från vindkraftverken är underskattat. Var tredje person uppger att de blir mycket störda även om bullret inte överskrider 40 dB(A) intill bostaden. Störd nattsömn, huvudvärk, yrsel, tinnitus, koncentrationssvårigheter, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom har rapporterats som ett ”wind turbine syndrome” i USA. En studie från 2009 av dr Nina Pierpoint visar att påverkan på hälsan från vindkraftverk är relaterat till avstånd. Uppsalaforskaren Conny Larsson visar också att olika atmosfäriska och väderrelaterade förhållanden inverkar på störningarnas radie, på sätt som inte hittills beaktats.

 

I många kommuner, exempelvis Ödeshög där jag själv bor, finns en stor opinion för att kommunerna helt enkelt inte ska bevilja bygglov för nya vindkraftverk.  Detta leder till ökade motsättningar mellan boende i svensk landsbygd och vindkraftsaktörer, en situation som varken är till gagn för förnybar energi eller för en levande landsbygd. Vi behöver därför en regeländring vad gäller bullernivåerna så att den olägenhet vindkraftverken utgör för de närboende kan minskas.

.

Magnus Oscarsson (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)