En elevhälsogaranti

Motion 2014/15:1865 av Penilla Gunther (KD)

av Penilla Gunther (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en elevhälsogaranti som garanterar att varje elev ska kunna få kontakt med elevhälsan inom ett dygn.

Motivering

Skolan är barnens och ungdomarnas arbetsplats. Därför är det viktigt att de bästa förutsättningarna ges för att de i trygghet ska kunna utvecklas till starka personer. Undersökningar av ungas levnadsförhållanden visar att många elever har symptom som huvudvärk och sömnbesvär. Många unga mår dåligt av olika skäl, som att kämpa med sin självbild, kamrattryck eller har en jobbig situation i hemmet.

För att kunna hjälpa barn och ungdomar måste vuxna finnas där de unga finns. Elevhälsan spelar en viktig roll för att fungera som de ungas första linjens hälsovård. Vi kristdemokrater välkomnar därför regeringens fortsatta satsning på elevhälsan 2015–2016.

Ett riktat statsbidrag har tidigare erbjudits skolhuvudmän som gör insatser för att förstärka elevhälsan. Tyvärr har flera kommuner tackat nej till denna förstärkning. Hur elevhälsan ser ut och vilka resurser som finns, skiljer sig därför mycket från kommun till kommun.

I Sverige är kommunerna huvudmän för elevhälsan och den regleras i skollagen. I den nya skollagen finns bestämmelser om en samlad elevhälsa inom bl.a. förskoleklassen och de obligatoriska skolformerna. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Förutom skolläkare och skolsköterska ska det därför finnas tillgång till adekvat utbildad personal i form av psykolog, kurator samt personal som kan tillgodose elevernas behov av specialpedagogiska insatser.

Vi kristdemokrater har välkomnat denna skärpning men anser även att logopeder ska finnas med i elevhälsan. Logopederna har nämligen en oerhört viktig roll när det gäller att hantera elever som har problem med sin röst eller uttal och att använda talet på ett tydligt sätt.

Ett stort problem är att det i alltför många skolor endast erbjuds ett minimum av elevvårdande insatser – det kan t.ex. vara så att skolsköterskan finns på plats några få timmar per vecka eller att det möjligen finns en skolläkare på konsultbasis, liksom en stor brist på tillgång till kuratorer och psykologer över hela landet. Det är långt ifrån tillräckligt.

Kristdemokraterna vill därför införa en elevhälsogaranti. Denna garanti ska ge en elev rätt att inom ett dygn få kontakt med personal som har utbildning att möta behovet. På så sätt skulle ungdomars psykiska ohälsa tas på allvar och samhället skulle göra en insats för att möta dem på deras villkor.

.

Penilla Gunther (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)