Utveckling av universitetssjukhusens roll i forskning och utveckling

Motion 2014/15:1863 av Penilla Gunther (KD)

av Penilla Gunther (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att universitetssjukhusen ska få en tydligare roll i innovationskedjan, för utveckling av vården för svenska patienter.

Motivering

Samarbetet mellan staten och vissa landsting kring utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården regleras i ett särskilt avtal – det så kallade ALF-avtalet har nyligen träffats mellan staten och sju landsting. I det nya avtalet beskrivs en ny kvalitetsbaserad resursfördelningsmodell för den kliniska forskningen.

År 2016–2018 mäts kvaliteten genom en bibliometrisk utvärdering. Från och med 2019 införs en utvecklad modell för resursfördelning baserad på expertbedömning av olika underlag och indikatorer såsom forskningens förutsättningar, den genomförda forskningens kliniska betydelser och en bibliometrisk utvärdering.

Återkommande utvärderingar av universitetssjukvården ska säkra kvaliteten och kunna innebära att avtal med enskilda landsting sägs upp. Begreppet universitetssjukvård etableras i det nya avtalet. Det innebär den del av hälso- och sjukvården som utformas med särskild hänsyn till forskningens och utbildningens behov.

Det ska tillsättas en nationell styrgrupp som ska följa avtalets tillämpning. Styrgruppen ska också ange riktlinjer för utformning och genomförande av återkommande utvärderingar av infrastruktur och processer med relevans för forskning och utbildning.

 

Universitetssjukhusen är sjukhus som förutom sjukvård också bedriver medicinsk forskning och utbildning av olika yrkesgrupper inom sjukvård, som läkare. Kliniska prövningar av nya läkemedel liksom tester av medicintekniska produkter måste ske i än högre grad på våra svenska sjukhus, där förstås universitetssjukhusen måste gå före, som ALF-avtalet anger.

Genom att ställa tydliga krav på att de ska ha en aktiv roll i innovationskedjan kan universitetssjukhusens unika kompetens och ställning tillvaratas bättre. Likaså att mål bör sättas upp för hur stor andel av patienterna vid universitetssjukhusen som bör ingå i forskningsprojekt.

Även andra ersättningsmodeller och vårdavtal för att premiera hälso och sjukvården för deltagande i FoU, personalens kontinuerliga kompetens och kunskapsutveckling samt medicinska resultat bör användas i högre grad. Mera forskning och utveckling på våra universitetssjukhus ger i förlängningen bättre vård för svenska patienter.

.

Penilla Gunther (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)