Utjämning av skillnader före och efter sjukförsäkringsreformen

Motion 2014/15:1862 av Penilla Gunther (KD)

av Penilla Gunther (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det behövs en översyn av skillnaderna i ersättning för personer som blivit beviljade permanent sjukersättning före och efter sjukförsäkringsreformen.

Motivering

När sjukförsäkringen gjordes om sommaren 2008 skärptes kraven som ställdes för att en person ska beviljas sjukersättning. Arbetsförmågan måste vara stadigvarande nedsatt och alla rehabiliteringsmöjligheter för att återfå arbetsförmåga måste vara prövade.

Tidsbegränsad sjukersättning är avskaffad. De sista utbetalningarna med den ersättningen gjordes i december 2012.

Den enda form av förtidspension som nu finns för personer i åldern 30–64 är sjukersättning. Den kan ges i olika omfattning, som minst en fjärdedels ersättning. Ersättningen ska omprövas av Försäkringskassan vart tredje år.

Personer som var ifråga för det som tidigare kallades sjukpension har påtalat problemet med olika nivåer på ersättning för dem och för de som beviljats permanent sjukersättning efter sjukförsäkringsreformen.

En översyn behöver därför göras av skillnaderna i ersättning för personer med permanent sjukersättning oavsett om de fått det före eller efter reformens genomförande, för större jämlikhet.

.

Penilla Gunther (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)