Utökning av 20 a § polislagen i fråga om genomsökning av båtar

Motion 2014/15:1856 av Thomas Finnborg och Mikael Cederbratt (M)

av Thomas Finnborg och Mikael Cederbratt (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utöka 20 a § polislagen till att också gälla genomsökning av båtar.

Motivering

Polislagen 20 a § trädde i kraft den 1 juli 2006 och omfattar bland annat polisens rätt att efter misstanke om brott genomsöka bil eller annat motorfordon i jakt på vapen eller andra farliga föremål ägnade att användas för brott mot liv och hälsa.

Den nya lagparagrafen infördes med anledning av att mängden illegala vapen i samhället ökat stort under senare år. Enligt tidigare rådande lagstiftning ställdes krav på en formell husrannsakan – och därmed skälig misstanke om grovt brott – för att få genomsöka en persons bil samtidigt som det var fritt fram att efter misstanke kroppsvisitera en person för att leta efter vapen.

Genom skillnaderna i lagstiftning gällande kroppsvisitation och genomsökning av en bil eller lokal drevs beteendet bland grovt kriminella personer i en riktning där det blev allt vanligare att förvara vapen i fordon då dessa var svårare att komma åt. Dessutom använde man sig ofta av fordon registrerade på andra personer för att ytterligare försvåra för polisen.

Med utgångspunkt i den lagparagraf som tillåter kroppsvisitation – polislagen 19 § – utformades PL 20 a § för att ge polisen bättre verktyg att komma åt illegala vapen. Med stöd i denna lagparagraf får polisen genomföra en grundlig undersökning av fordon, inklusive slutna utrymmen och oavsett om ägaren finns på plats, naturligtvis samtidigt som man fullt ut beaktar behovs- och proportionalitetsprinciperna.

Polislagen 20 a § omfattar dock inte båtar, vilket skapar en onödig lucka i lagen och naturligtvis ökar risken för att dessa används för förvaring av vapen. En utökning av lagen till att även omfatta fordon som rör sig på vattnet istället för på land innebär inga ytterligare inskränkningar mot viktiga rättsprinciper utan borde ur det hänseendet vara att likställa med att söka igenom en bil. Genom att utöka lagen ger man de poliser som arbetar till sjöss samma möjligheter som deras kolleger på land att bekämpa förekomsten av illegala vapen.

Med anledning av ovanstående vill jag uppmana till en översyn av nuvarande lagstiftning så att polisens arbete ytterligare underlättas och så att PL 20 a § kan gälla på samma sätt för alla typer av fordon oavsett om de rör sig på land eller inte.

.

Thomas Finnborg (M)

Mikael Cederbratt (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)