Konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingen

Motion 2014/15:1851 av Hans Rothenberg och Lars-Arne Staxäng (M)

av Hans Rothenberg och Lars-Arne Staxäng (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att reformera och konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen.

Motivering

Det är viktigt att arbetslösa ungdomar får tidig hjälp att söka arbete och de har därför särskilt stort behov av stöd. En granskning från Riksrevisionen visar att huvuddelen av Arbetsförmedlingens insatser sker först när en ungdom varit arbetslös i 3–4 månader samt att Arbetsförmedlingens stöd inte leder till att ungdomarna kan vara tillräckligt aktiva med att söka arbete eller delta i planerade aktiviteter. 75 procent av arbetsförmedlarna anser att de inte har tillräcklig tid för arbetsgivarkontakter.

 

Riksrevisionen rekommenderar därför regeringen att Arbetsförmedlingen bör prioritera resurser och organisera det lokala arbetet för att underlätta arbetsförmedlarnas möjlighet att göra en tidig bedömning och förstärka möjligheten till matchning mot arbetsgivare. Detta är en av många vederhäftiga analyser av Arbetsförmedlingens tillkortakommande med att hantera den viktiga uppgiften att leda ungdomar in på arbetsmarknaden.

 

Riksrevisionen konstaterar också att det råder stora skillnader mellan Arbetsförmedlingens olika kontor runt om i landet där den genomsnittlige förmedlaren förmedlar två jobb i månaden. Om alla kontor varit lika effektiva som de mest välfungerande hade ytterligare 17 000 jobb förmedlats under 2011.

 

Det är väl bekant att många företag väljer bort Arbetsförmedlingen när de ska rekrytera personal. Det är framför allt informella kontakter, spontanansökningar och bemanningsföretag som vinner terräng som rekryteringsväg på Arbetsförmedlingens bekostnad. En förklaring är att företagens rekryteringsbehov har ändrats sedan Arbetsförmedlingen bildades. Arbetsförmedlingen har traditionellt varit inriktad på att ge service till stora arbetsgivare och offentlig sektor. Idag är arbetsmarknaden mer mångfasetterad och Arbetsförmedlingen har inte i kunnat följa med denna rörelse. Arbetsförmedlingens verksamhet är inte fullt ut anpassad efter dagens arbetsmarknad där det inte går att använda en och samma väg för alla arbetslösa.

 

Det är därför dags att reformera Arbetsförmedlingen i grunden och göra den till en beställande myndighet. Dessutom bör Arbetsförmedlingen öppnas upp för konkurrens på lika villkor där en mångfald av fristående aktörer kan bidra i förmedlingsverksamheten. Kombinationen av valfrihet för den enskilde med resultatinriktade och specialiserade aktörer kan göra den offentligt finansierade Arbetsförmedlingen betydligt mer effektiv. Genom att konkurrensutsätta den arbetsförmedlande delen av Arbetsförmedlingens verksamhet ökar också möjligheten för varje arbetssökande att själv kunna välja förmedlare när verksamheten blir mer specialiserad.

.

Hans Rothenberg (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)