Infrastruktursatsningar i Dalarnas län

Motion 2014/15:1814 av Carl-Oskar Bohlin och Ulf Berg (M)

av Carl-Oskar Bohlin och Ulf Berg (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att satsa på förbättrad infrastruktur i Dalarnas län.

Motivering

Fungerande kommunikationer är ett grundfundament för att jobben ska kunna växa till och bli fler i ett samhälle. Dalarna som Sveriges tredje turistlän och därtill starkt beroende av sin tunga industri är i stort behov av utbyggd och förbättrad infrastruktur. Det gäller såväl för den spårbundna trafiken som för vägnätet. Varje dag arbetspendlar 50 000 privatpersoner längs delar av stråket Mora–Stockholm, endast 5 000 av dessa väljer tåget som färdmedel. Dalabanan har i denna del stor utvecklingspotential, genom ökad turtäthet och förkortad restid genom ombyggnation. Det är angeläget att en modernisering av sträckan sker för korta tidsdistansen mellan Dalarna och Mälardalen. Bättre förutsättningar för arbetspendling skulle sannolikt leda till ökad inflyttning och bättre förutsättningar att utveckla affärsverksamhet även inom länet. Den spårbundna infrastrukturen har också en viktig roll att spela såväl för besöksnäringen som för den tunga industrin. Behovet av fler tunga transporter kommer att öka de kommande åren och då måste staten tillförsäkra att kapacitet finns för att den del av de tunga transporter som lämpar sig för järnvägstransport också kan transporteras på järnväg. 90 % av alla tunga transporter mäter dock under 100 km i avstånd. Att dessa måste ske på väg snarare än järnväg är därmed uppenbart. Av såväl trafiksäkerhetsskäl som näringspolitiska avvägningar bör delar av Dalarnas vägnät moderniseras. Redan idag finns ett flertal vägsträckor i länet där kapacitetsutnyttjandet överstiger det som borde vara en rimlig nivå. Följden är naturligt en svårare trafiksituation, med förseningar och ökad riskexponering för trafikanter. Dimensioneringen av Dalarnas vägnät måste medge inte bara de privatpersoner och företag som lever och verkar i länet, utan också den stora mängd besökare som begagnar infrastrukturen på väg till eller från något av länets populära besöksnäringsmål. Det är av stor prioritet att rusta vägsträckorna Borlänge–Sälen och Borlänge–Mora just ur denna aspekt. Här återfinns vägar av låg standard som skapar flaskhalsar och exponerar bilister för stor risk i samband med besöksnäringens högsäsonger då trycket på vägnätet är stort.

.

Carl-Oskar Bohlin (M)

Ulf Berg (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)