Anmälningsplikt gällande ofödda barn

Motion 2014/15:1811 av Jessika Roswall (M)

av Jessika Roswall (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ändring av socialtjänstlagen så att anmälningsplikt också ska omfatta gravida kvinnor med ofödda barn.

Motivering

När ett barn far illa ska socialtjänsten i kommunen se till att barnet får det stöd det behöver. För att få vetskap om att barn far illa finns det i socialtjänstlagen, kapitel 14, regler om att myndigheter och yrkesverksamma inom vissa kategorier är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de, i sin verksamhet, får veta att eller misstänker att ett barn far illa. Detta gäller för barn från att de är födda till 18 års ålder.

 

Tyvärr finns det fall där barnen inte omfattas av detta skydd, nämligen det ofödda barnet. Det kan t ex röra sig om en incident där en polisman påträffar en höggravid kvinna i en miljö där det finns påtaglig risk att barnet kommer fara illa. Det borde även i dessa fall finnas en skyldighet att myndighetspersonen även i dessa fall har en anmälningsplikt och att även ofödda barn får skydd av lagen.

 

Idag finns möjlighet, enligt den gamla sekretesslagen, för socialtjänsten eller hälso- och sjukvårdsmyndigheter att lämna uppgifter till socialnämnden i de fall det behövs för att skydda det väntande barnet. Det är där främst uppgifter om den gravida kvinnan som kan lämnas, men också uppgifter om närstående innefattas.

 

r de ofödda barnens skull, bör socialtjänstlagen ändras så att anmälningsplikten också omfattar ett ofött barn. Då den tidigare sekretesslagen delvis medger detta, bör det inte vara ett problem att också implementera det i socialtjänstlagens fjortonde kapitel.

.

Jessika Roswall (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)