Revisionsavdrag

Motion 2014/15:1809 av Annicka Engblom (M)

av Annicka Engblom (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för och möjligheterna att införa ett revisionsavdrag.

Motivering

För många småföretagare är det förknippat med en tung arbetsbelastning att sköta frågor som rör företagets bokföring. Det bokföringsrelaterade området rör ofta en sfär som företagare inte känner sig trygg med.  Dessutom tar pappersexercisen tid. En tid som företagaren skulle kunna använda på att utveckla sitt företag och skapa fler arbetstillfällen.

Att ta in en extern revisor eller annan typ av bokföringsrelaterad aktör är för ett litet företag förenat med stora kostnader. En kostnad, som många trots de uppenbara fördelarna inte anser sig ha råd med. Speciellt gäller detta om företaget befinner sig i en uppbyggnadsfas. I det läget krävs att allt fokus läggs på att se till att företaget ges tid och rum att utveckla den rent affärsmässiga delen.

Med detta som utgångspunkt vore ett REV-avdrag en metod att öppna upp för de företag som inte anser sig kunna bära kostnader förknippade med revisorhjälp och liknande. Ett REV-avdrag skulle kunna bana vägen för en enklare vardag, starkare företag och fler i arbete. Inte minst då de som arbetar med bokföring och därtill närliggande tjänster skulle bredda sin kundbas och därmed ges möjlighet att växa och anställa.

Eftersom fler företag ges tid och utrymme att fokusera på just företagsdelen finns skäl att anta att ett REV-avdrag skulle innebära betydande positiva effekter på sysselsättningen. Detta ger i sin tur skäl att anta att reformen över tid skulle vara självfinansierande. Det blir en win-win-situation som inte bara gynnar företagen utan i förlängningen hela samhället.

Med anledning av ovanstående bör regeringen se över möjligheterna att skyndsamt införa ett REV-avdrag, direktavdrag för företagare.

.

Annicka Engblom (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)