Utlokalisering av verksamheter inom statliga myndigheter

Motion 2014/15:1799 av Per-Ingvar Johnsson och Anders Åkesson (C)

av Per-Ingvar Johnsson och Anders Åkesson (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utlokalisering av verksamheter inom statliga myndigheter från Stockholm till andra delar av landet.

Motivering

För att stärka landets regioner och minska inflyttningstrycket i Stockholm, bör olika verksamheter och funktioner inom flera statliga myndigheter decentraliseras ut i landet från Stockholm. 

 

Både inom Sverige och inom landets regioner pågår en stor omflyttning av befolkningen. Inflyttningen till storstadsområdet Stockholm är mycket omfattande på grund en stor ökning av arbetstillfällena. Trängselproblemen och bostadsbristen skapar stora problem. Bostadsbristen har lett till mycket höga bostadspriser och boendekostnader. Restiderna till arbetsplatserna inom Stockholmsområdet är långa för många invånare. Samtidigt har stora delar av landet en oförändrad eller minskande befolkning. Där är underlaget för handel, offentlig och privat service ofta minskande på grund av att jobben och med dem invånarna försvunnit.

 

Som vi ser det har staten ett ansvar att skapa en bättre balans i befolkningsutvecklingen inom landet. En viktig del i detta är hur statliga myndigheter lokaliserar sin verksamhet. Vissa myndigheter har utlokaliserats. Men samtidigt har flera myndigheter, som haft en i landet spridd verksamhet, gjort omlokaliseringar och försvunnit från många orter.

 

Vi anser att det finns goda förutsättningar att lokalisera ut olika funktioner och verksamheter inom flera stora statliga myndigheter från Stockholm till andra delar av landet. Staten kan på detta sätt bidra till en bättre balans inom landet, som är till nytta både för Stockholm och för landet i övrigt. Regeringen bör därför ge de större statliga myndigheterna i uppdrag att utlokalisera delar av sina verksamheter från Stockholm till andra delar av landet.

.

Per-Ingvar Johnsson (C)

Anders Åkesson (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)