Åtgärder för att stoppa kopparstölder

Motion 2014/15:1796 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (C)

av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att stoppa stölder av koppar och andra värdefulla metaller.

Motivering

Stölderna från företag och enskilda av koppar och andra värdefulla metaller har en mycket stor omfattning. Stölderna rör ofta stora värden. Men i regel är de skador och följdverkningar som stölderna medför mycket större än de direkta ekonomiska förlusterna. Påverkan på bland annat järnvägstrafiken och därmed stora samhällskostnader är omfattande.

 

För de personer och kriminella ligor som utför stölderna är den ekonomiska ersättningen vid försäljningen drivkraften. De åtgärder som hittills vidtagits för att stoppa stölderna, i form av bl a märkning av koppar, verkar ha haft en begränsad påverkan på stöldernas omfattning.

 

Vår bedömning är att den viktigaste åtgärden för att stoppa stölderna är genom noggranna kontroller av de uppköpare av koppar i Sverige, som ofta via mellanled med oseriösa handlare, köper upp koppar. De måste kunna visa fakturor, kvitton och ursprungsintyg om var kopparen kommer ifrån. Uppköparen ska ha undersökningsplikt och krav på sig att bevara dokumentation. Någon form av godtrosförvärv av koppar och andra värdefulla metaller ska inte godtas. Straff för olaglig hantering av koppar och andra värdefulla metaller och förverkande måste införas för den som inte kan visa att metallen förvärvats på lagligt sätt.

 

Straffen måste för att vara verkningsfulla inriktas främst på uppköparna och inte på de mellanled med personer, som i regel saknar tillgångar av värde.

 

I skrotbranschen förekommer omfattande skattefusk och skattebedrägerier avseende mervärdesskatt. För den uppköpare som inte kan visa att den, från vilken inköp av koppar och andra metaller gjorts, inbetalat sin utgående skatt till Skatteverket, bör inte avdrag för ingående mervärdesskatt medges. Det ska alltså inte vara tillräckligt, att säljaren av koppar och andra värdefulla metaller är momsregistrerad, för att köparen ska få avdrag för mervärdesskatten.

 

Åtgärder behövs även för att förhindra export av koppar och andra värdefulla metaller, som utgör stöldgods. Det måste vara möjligt för polisen och tullen att undersöka, stoppa och kvarhålla fordon, tills föraren kan visa att varorna förvärvats på lagligt sätt. Utgångspunkten för koppar och andra stöldbegärliga metaller måste vara att det är stöldgods tills annat visats. Varor som detta sätt bedöms vara stöldgods, ska tillfalla staten.

.

Per-Ingvar Johnsson (C)

Eskil Erlandsson (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)