Översyn av reglerna för skattefri friskvård

Motion 2014/15:1790 av Daniel Bäckström och Per Åsling (C)

av Daniel Bäckström och Per Åsling (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av reglerna för skattefri friskvård.

Motivering

Fysisk aktivitet och friskvård har stor betydelse för folkhälsan och det styrks av ett stort antal studier. Det är i dag vanligt förekommande att fysisk aktivitet skrivs ut på recept för att motverka högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar med mera.

Idrotts- och friluftsaktiviteters positiva betydelse har även fångats upp i lagen. Arbetsgivare har möjlighet att erbjuda sin personal motionsaktiviteter och annan friskvård. Systemet går ut på att arbetsgivaren ersätter arbetstagaren för kostnader till en viss nivå med skattefrihet. Aktiviteterna kan vara de flesta förekommande idrottsaktiviteter som utövas av Riksidrottsförbundets medlemsorganisationer.

Dock omfattas inte alla av denna skattesubvention. Det är orimligt att olika idrottsutövningar hanteras olika inom svensk lagstiftning. Det gäller exempelvis alpin skidåkning och ridning.

När det gäller ridning är det extra olyckligt eftersom intresset och engagemanget är stort hos många människor och hästen bidrar positivt till samhällsekonomin. Många företag är verksamma inom hästnäringen. Fler skulle kunna startas och utvecklas om även ridning kan räknas som skattefri friskvård. Den negativa särbehandlingen missgynnar en näring som sysselsätter många och där potentialen för nya och växande företag är stor.

Därför föreslår vi att regeringen gör en översyn så att olika friskvårds- och idrottsaktiviteter jämställs. Detta skapar en större rättvisa.

.

Daniel Bäckström (C)

Per Åsling (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)