Turisttrafik

Motion 2014/15:1785 av Per Åsling och Helena Lindahl (C)

av Per Åsling och Helena Lindahl (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Trafikverket i uppdrag att tillsammans med näringslivet och övriga berörda myndigheter undersöka behovet av att anpassa infrastrukturen till turistresmål som är starkt säsongsbundna.

Motivering

Ett fungerande transportsystem är en grundbult för att bedriva företagsverksamhet på landsbygden. En näringsverksamhet som är beroende av detta är turistsektorn. Den omsätter varje år cirka 200 miljarder kronor och sysselsätter i storleksordningen 150 000 människor i hela landet. Det är en bransch som har mer än 50 år av stark tillväxt och som kommer att spela allt större roll för vårt näringsliv.

Ett problem som ofta framförs från turistnäringen är att antalet besökare varierar väldigt mycket över året och att det därför periodvis är problem att klara trycket på befintlig infrastruktur, eftersom den sällan är tillräckligt flexibel för att klara de stora variationerna. Det gäller såväl kollektiva transportmedel – tåg och flyg – som kvalitet och standard på vägnätet.

Åre kommun i Jämtlands län är ett exempel på en kommun där det är problematiskt när infrastrukturen anpassas för medelbelastning över året. Detta eftersom en stor andel av besökarna kommer under exempelvis sportlovs- och påsklovsveckorna. Klarar inte destinationerna i Åre kommun av att erbjuda sina besökare smidiga och säkra transporter riskerar resmålet förlora i konkurrenskraft gentemot exempelvis alpländerna.

För att svensk turistindustri även i fortsättningen ska kunna vara konkurrenskraftig krävs en god tillgänglighet till våra turistiska resmål.

Fördelning av anslag måste anpassas till de faktiska förhållandena. Nuvarande fördelning av anslag slår väldigt fel. Det är en orimlig situation när resurser fördelas till stor del utifrån länens befolkning. Ett tydligt exempel är fördelningen av regionala anslag till Blekinge län kontra Jämtlands län. I nuvarande plan erhåller Blekinge 521 miljoner och Jämtland 514 miljoner. Blekinge erhåller något högre på grund av något större befolkning. Blekinge har 165 mil ”länsvägar” och Jämtlands län har 604 mil. Den totala vägbelastningen i Blekinge är 780 miljoner fordonskilometer medan Jämtlands län har 1 125 miljoner fordonskilometer.

Vi anser därför att regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att tillsammans med näringsliv och övriga berörda myndigheter undersöka behovet av att anpassa infrastrukturen för besöksnäringarnas behov som ofta är säsongsbundna eller knutna till ett visst evenemang. Detta bör ges regeringen tillkänna.

.

Per Åsling (C)

Helena Lindahl (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)