Med höghastighetståg utvecklas och breddas Jönköpings län

Motion 2014/15:1776 av Annie Lööf (C)

av Annie Lööf (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen sin mening som anförs i motionen om att Sverigebygget bör genomföras för att utveckla hela landet.

Motivering

En väl utbyggd infrastruktur knyter ihop Sverige och skapar förutsättningar för fler jobb och företag i hela landet. Det möjliggör fler hållbara transporter, minskad klimatpåverkan och att nya bostäder växer fram. Dessutom breddas arbetsmarknadsregionerna då snabbare tåg skapar möjlighet till enklare och effektivare pendling.

 

Med Sverigebygget tog Alliansen initiativ till ett antal betydande infrastruktursatsningar och byggandet av ytterligare 100 000 nya bostäder. Ett viktigt, visionärt vägval för Sverige gjordes och för Centerpartiet har det varit särskilt prioriterat att få dessa satsningar på plats. Till de tidigare anslagsförstärkningarna för vägar, enskilda vägar och järnväg lades vad som skulle bli den största infrastrukturinvesteringen sedan 1800-talet. En satsning på att bygga nya stambanor, nya höghastighetsbanor för snabba tåg. Med Sverigebygget blir Sverige mer grönt, modernt och mobilt.

 

När det gäller Europakorridoren och Götalandsbanan, det vill säga höghastighetsbanorna på sträckorna Malmö–Stockholm och Göteborg–Stockholm, har kommunerna i Jönköpings län länge drivit på för att få dessa bansträckningar förverkligade. Inte minst för de jobbskapande effekter satsningarna innebär när Sveriges större industriregioner liksom små- och medelstora företag binds samman med såväl närområdet som kontinenten. 

 

Att gå vidare med och genomföra Sverigebygget skulle därför inte bara bidra till fler bostäder i regionen och ökad rörlighet utan även till att transport av varor och gods till fler marknader underlättas för länets företag då kapacitet frigörs på befintliga stambanor. På så sätt skapas tillväxt och fler tillväxtområden även utanför storstadsområdena. 

 

Eftersom Jönköping är en centralt placerad ort i södra Sverige, är det rimligt att en viktig knutpunkt hamnar där. En knutpunkt där tågen stannar, där människor kan mötas och verksamheter utvecklas. Även andra centrala orter som Värnamo ska inte heller uteslutas som noder. Även detta skulle stärka Jönköpings län och bidra till fler jobb och företag.

 

Detta bör ges regeringen till känna.

.

Annie Lööf (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)