Införande av en tonnageskatt

Motion 2014/15:1766 av Jessica Rosencrantz (M)

av Jessica Rosencrantz (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en tonnageskatt i Sverige.

Motivering

Sverige har en vidsträckt kust och är det land i EU som är mest sjöfartsberoende. 90 procent av vår import och export sker till sjöss. Vikten av en stark svensk sjöfart är betydande både sett som transportslag och näring. I en tid när transportsystemet på land slår i kapacitetstaket på många håll med trängsel och köer som följd ser vi hur det finns ledig kapacitet på våra hav, något som också pekats i Trafikverkets kapacitetsutredning. Sjöfarten som näring är viktig för att skapa tillväxt och jobb, men också för att värna det höga miljö- och säkerhetsarbete som utvecklats under åren inom det maritima klustret.

En trend har tyvärr varit att många fartyg väljer att flagga ut från Sverige av kostnadsskäl. Alliansregeringen har under de gångna åren arbetat medvetet för att vända den trenden och vi kunde också se början på en vändning när vissa fartyg under 2014 började flagga tillbaka.

Mycket finns dock kvar att göra och en viktig åtgärd är att införa ett system med tonnageskatt. Frågan har utretts av tidigare socialdemokratiska regeringar som dock inte kunnat lösa några av de centrala frågeställningarna. Alliansregeringen tillsatte därför ytterligare en utredning som bland annat särskilt skulle titta på frågan om de latenta skatteskulderna. Som finansminister var Anders Borg tydlig i en av sina sista interpellationsdebatter i riksdagens kammare då han framförde att ”regeringens uttalade ambition med utredningen är att landa i ett fungerande system med tonnageskatt som gör att vi får konkurrenskraftiga villkor för svensk sjöfart som bidrar till att näringen fortsatt kan verka i Sverige”.

Den alliansledda regeringen var tydlig med sin avsikt att införa ett system med tonnageskatt. Jag hoppas att den nya regeringen är mån om att göra detsamma. De svenska maritima näringarna är beroende av att en tonnageskatt införs snarast.

 

.

Jessica Rosencrantz (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)