Bättre skola

Motion 2014/15:1761 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsätta reformera den svenska skolan.

Motivering

En bra skola är en förutsättning för att alla människor ska få en bra start i livet och chans att utveckla sina förmågor. För att nå dit måste reformeringen av skolan fortsätta.

De senaste åren har flera viktiga steg tagits för att få en bättre skola. Undervisningstiden har utökats, fortbildning av lärare har skett och elevers inlärning följs upp både tidigare och tydligare. Listan kan göras längre. Det är angeläget att dessa kunskapsreformer värnas och att fler steg tas för att utveckla skolan.

Det är rimligt att vi får både längre skoldagar och fler år i skolan. Givet att antalet matematiklektioner redan utökats under grundskolans första år är det rimligt att också undervisningstiden utökas i högstadiet. Kunskaper i matematik är viktiga generellt, men också för att klara andra ämnen. Det är vidare rimligt att göra grundskolan tioårig så att också de yngsta eleverna får rätt till stöd och stimulans för att lära sig räkna, läsa och skriva.

Det är också angeläget att ge eleverna mer tid med duktiga lärare. Det bör ske genom en minskning av barngrupper och klasser i förskolan och lågstadiet. Det är dessutom viktigt att Alliansens satsningar på duktiga lärare och ledare fortsätter. I förskolan handlar det om kompetensutveckling för både förskollärare och förskolechefer. Inom skolan handlar det framförallt om en utökning av de framgångsrika karriärtjänsterna förstelärare.

 

.

Lars Hjälmered (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)