Ökat bostadsbyggande

Motion 2014/15:1757 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsätta prioritera lämpliga reformer för ett ökat bostadsbyggande.

Motivering

Brist på bostäder är en realitet i landets större städer och universitetsorter. Många har svårt att hitta en lämplig bostad när man ska börja studera vid en högskola eller ska flytta till en ny bostad eller till annan ort för ett arbete. För städer och orter innebär det att tillväxten riskerar att bromsas jämfört med om det varit lättare att hitta en bostad.

Alliansen har genomfört en rad åtgärder för att bostadsmarknaden ska förbättras i Sverige. De ineffektiva byggsubventionerna som dessutom snedvred konkurrensen på byggmarknaden har avvecklats. Parterna på bostadsmarknaden har nu bättre förutsättningar att nå hållbara och långsiktiga överenskommelser. År 2011 infördes en ny plan- och bygglag plus en ny instansordning för överklaganden, vilket syftat till att minska processkrånglet och därmed underlätta påbörjandet av nya byggprojekt. Byggreglerna för studentbostäder har förenklats. Länsstyrelsernas handläggningstider för överklaganden har kortats och privatuthyrningen av bostäder har underlättats. Utöver detta är den godtyckliga fastighetsskatten borta. Dessutom är ägarlägenheter införda, hyressättningen har förbättrats liksom förutsättningarna för de kommunala bostadsbolagen har utvecklats.

Det finns dock mer kvar att göra. Problemen kan delas in i tre delar. Tillgång till mark, regler samt handläggningstider. Konkreta saker behöver göras inom alla dessa områden.

 

När det gäller tillgång till mark är det i första hand en lokal fråga utanför riksdagens kontroll. Det är angeläget att kommuner använder möjligheten att släppa till mer mark att bygga på. Staten kan dock använda sina markinnehav till bostadsbyggande. Ett exempel på det är Akademiska hus som bör upplåta mark för byggnation av studentbostäder.

Regler vid byggnation har vanligen kommit till av ett gott skäl. Dock riskerar för många regler att göra byggande krångligt, dyrt och långsamt. Därför bör rejäla lättnader av regelbördan ske. I stora städer bör parkeringsnormen ses över för att bygga mer på samma yta. Strandskyddet bör i mindre exploaterade områden lättas för att förbättra förutsättningarna för byggande och boende i strandnära lägen. Bullernormen bör ses över och höjas för att det ska vara möjligt att bygga fler bostäder, något som är framförallt viktigt för mindre lägenheter och enkelsidiga lägenheter.

Tid är pengar. Långa handläggningstider gör byggen dyrare. Därför bör rejäla steg tas för att korta handläggningstider. Det bör övervägas att kapa ett steg i möjligheten att överklaga byggärenden. Dessutom bör överklaganden avgiftsbeläggas. Fler planer bör också kunna beslutas direkt i en byggnadsnämnd eller kommunstyrelse för att slippa förlängning i tid ett beslut i en kommunfullmäktigeförsamling innebär. Det är också angeläget att investeringar i infrastruktur och bostäder koordineras. Stockholmsförhandlingen och Sverigebygget är två bra exempel på hur detta konkret kan ske. Det upplägget med förhandlingspersoner bör fortsätta.

Skyndsamma förändringar av byggregler, handläggningstider och koordinerade investeringar bör ges regeringen tillkänna för att byggandet av bostäder ska öka.

.

Lars Hjälmered (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)