It i skolan

Motion 2014/15:1749 av Patrik Lundqvist (S)

av Patrik Lundqvist (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvecklingen med it som verktyg i skolan bör följas och uppmuntras.

Motivering

Färdigheter i att läsa och skriva och ta till sig text är grundläggande för att tillgodogöra sig vilken utbildning som helst idag. De elever som halkar efter tidigt har små möjligheter att ta igen det de tappat i det tempo som inlärningen sker idag, och ju högre upp i årskurserna man kommer desto svårare blir det. Man kan helt klart säga att kunskaperna på det här området är grunden för all annan utbildning i skolan idag, från lågstadiet till universitetet. Låga betyg i andra ämnen beror ofta på problem med att läsa och skriva, även om eleverna kanske får betyg i svenska men inte i matematik och fysik kan grundproblemet ligga i just läs- och skrivkunskaperna.

I Sandvikens kommun har under ett antal år projekt förekommit med ett ökat it-användande i skolorna. Det gör att skolorna ligger i framkant på många områden, men framför allt är det som kallas för ”att skriva sig till läsning” intressant. Det har gett möjligheter för elever med läs- och skrivsvårigheter att hänga med i utbildningen på ett helt nytt sätt och förhindra så att de inte redan i tidig ålder halkar efter. Med hjälp av talsyntes och andra alternativa lärverktyg får eleverna en möjlighet att ta del av undervisningen på sina villkor.

De, förvisso små, utvärderingar som gjorts visar på att skillnaderna mellan barns förmåga att lära sig läsa och skriva minskat drastiskt genom denna metod. Skolan har blivit mer likvärdig och elevernas måluppfyllelse och självkänsla har ökat i och med att de får delta i undervisningen på sina villkor. Det är angeläget att det sker en kontinuerlig uppföljning av utvecklingsarbetet inom skolan vad gäller arbetet med olika it-verktyg och dess betydelse för elever med läs- och skrivsvårigheter. Det bör uppmuntras och följas upp för att stärka elevernas utveckling.

.

Patrik Lundqvist (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)